Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 4 do Memorandum Informacyjnego Prefa Group S.A.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na stronach internetowych: https://www.prefagroup.pl oraz Ventus Asset Management S.A. https://www.ventusam.pl został opublikowany Komunikat Aktualizujący nr 4 do Memorandum Informacyjnego opublikowanego przez Emitenta w dniu 1 grudnia 2022 r. sporządzonego przez Spółkę w związku z ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) i nie więcej niż 340 000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy.
Niniejszy Komunikat Aktualizujący sporządzony został w związku ze zmianą dnia przydziału Akcji (z uwagi na termin na wycofanie zgody na subskrypcję Akcji, wskazany w Suplemencie nr 4 opublikowanym przez Emitenta w dniu 27 lutego 2023 r. do Memorandum Informacyjnego opublikowanego przez Emitenta w dniu 1 grudnia 2022 r.). W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany: Na str. 64, Dział IV - Dane o emisji, punkt 11 - Zasady dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, w podpunkcie 11.2 Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży Było: Dzień przydziału Akcji 1 marca 2023 r. Jest: Dzień przydziału Akcji 2 marca 2023 r.

Inne komunikaty