Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
14.03.2024, 17:33

STX RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-14    
 
 
  STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna  
  (pełna nazwa emitenta)  
  STALEXPORT AUTOSTRADY inne  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  41-404 Mysłowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Piaskowa 20  
  (ulica) (numer)  
  0327627545    
  (telefon)  (fax)  
  info@stalexport-autostrady.pl www.stalexport-autostrady.pl  
  (e-mail)  (www)  
  634-013-42-11 271936361  
  (NIP)  (REGON)  
  259400CXBFWYE71YLE07 0000016854  
    (LEI)       (KRS)   
 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody4 660,004 023,001 029,00858,00 
 Strata z działalności operacyjnej-7 610,00-6 592,00-1 681,00-1 406,00 
 Zysk przed opodatkowaniem112 907,0049 351,0024 933,0010 526,00 
 Zysk netto za okres sprawozdawczy111 732,0048 977,0024 674,0010 447,00 
 Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)247 262,00247 262,00247 262,00247 262,00 
 Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,450,200,100,04 
 Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,450,200,100,04 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-9 409,00-5 024,00-2 078,00-1 072,00 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej119 691,0055 201,0026 431,0011 774,00 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-49 630,00-59 470,00-10 960,00-12 685,00 
 Przepływy pieniężne netto razem60 652,00-9 293,0013 394,00-1 982,00 
 
 Aktywa razem374 694,00311 975,0086 176,0066 521,00 
 Aktywa trwałe81 604,0081 451,0018 768,0017 367,00 
 Aktywa obrotowe293 090,00230 524,0067 408,0049 153,00 
 Zobowiązania razem8 416,007 989,001 936,001 703,00 
 Zobowiązania długoterminowe6 461,005 292,001 486,001 128,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe1 955,002 697,00450,00575,00 
 Kapitał własny razem366 278,00303 986,0084 241,0064 817,00 
 Kapitał zakładowy185 447,00185 447,0042 651,0039 542,00 
 
 2023 2022 kurs z dnia bilansowego 4,3480 4,6899 średni kurs z okresu 4,5284 4,6883 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 STXA_sprawozdanie_Zarządu_2023.xhtml  
 STXA_sprawozdanie_Zarządu_2023.xhtml.xades  
 Stalexport_Autostrady_S038A6_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122023_PL.xhtml  
 Stalexport_Autostrady_S038A6_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122023_PL.xhtml.xades  
 STXA_jednostkowe_sf_2023.xhtml  
 STXA_jednostkowe_sf_2023.xhtml.xades  
 STXA_SB Statement_RN Oswiadczenie_2023 (PL EN).xhtml  
 STXA_PL_SB Report for 2023_(2024 03 12).xhtml  

Załączniki

Inne komunikaty