Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
15.03.2024, 13:00

STX Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 11 kwietnia 2024 roku, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2023

W związku ze zwołaniem na dzień 11 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:
1. głoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz załącznikami, 3. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023. Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty, a także wszelka dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl). Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz załącznikami 3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty