Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
4.04.2024, 12:50

STX Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIA4 S.A., spółki zależnej Emitenta, podjęło uchwałę nr 4/2024 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 o następującej treści:
Uchwała nr 4/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A., z siedzibą w Mysłowicach, z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 oraz art. 348 par.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki VIA4 S.A. postanawia, aby zysk netto Spółki za rok 2023 w wysokości 15.413.543,57 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta trzynaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy), pomniejszony o wypłaconą akcjonariuszom w dniu 5 grudnia 2023 r. zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023 w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), tj. po odliczeniu kwotę 12.413.543,57 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta trzynaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote, pięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na: a) pokrycie straty wynikającej z wyceny aktuarialnej zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w 2023 roku w wysokości 127.657,15 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych piętnaście groszy), b) dywidendę dla akcjonariuszy, w tym dla:  Stalexport Autostrady S.A. kwota 6.757.237,53 zł (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt trzy grosze) z czego: - 2.200.000,00 zł zostanie zapłacone do 5 kwietnia 2024 r., - 2.420.000,00 zł zostanie zapłacone do 5 września 2024 r., - 2.137.237,53 zł zostanie zapłacone do 5 grudnia 2024 r.  Egis Operations S.A.S. kwota 5.528.648,89 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), z czego: - 1.800.000,00 zł zostanie zapłacone do 5 kwietnia 2024 r., - 1.980.000,00 zł zostanie zapłacone do 5 września 2024 r., - 1.748.648,89 zł zostanie zapłacone do 5 grudnia 2024 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączniki

Inne komunikaty