Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
14.03.2024, 17:34

STX SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-14    
 
 
  STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna  
  (pełna nazwa emitenta)  
  STALEXPORT AUTOSTRADY inne  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  41-404 Mysłowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Piaskowa 20  
  (ulica) (numer)  
  0327627545    
  (telefon)  (fax)  
  info@stalexport-autostrady.pl www.stalexport-autostrady.pl  
  (e-mail)  (www)  
  634-013-42-11 271936361  
  (NIP)  (REGON)  
  259400CXBFWYE71YLE07 0000016854  
    (LEI)       (KRS)   
 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody508 871,00413 890,00112 373,0088 281,00 
 EBITDA211 628,00145 383,0046 734,0031 010,00 
 Zysk z działalności operacyjnej121 071,0060 395,0026 736,0012 882,00 
 Zysk przed opodatkowaniem141 133,0063 460,0031 166,0013 536,00 
 Zysk netto za okres sprawozdawczy116 166,0042 936,0025 653,009 158,00 
 Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej109 230,0036 551,0024 121,007 796,00 
 Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)247 262,00247 262,00247 262,00247 262,00 
 Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,440,150,100,03 
 Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,440,150,100,03 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej151 320,00232 142,0033 416,0049 515,00 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 404,00-24 933,00-531,00-5 318,00 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-62 309,00-68 589,00-13 760,00-14 630,00 
 Przepływy pieniężne netto ogółem86 607,00138 620,0019 125,0029 567,00 
 
 Aktywa razem1 543 403,001 459 329,00354 968,00311 164,00 
 Aktywa trwałe868 672,00957 840,00199 787,00204 235,00 
 Aktywa obrotowe674 731,00501 489,00155 182,00106 930,00 
 Zobowiązania razem785 474,00760 042,00180 652,00162 059,00 
 Zobowiązania długoterminowe393 534,00459 030,0090 509,0097 876,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe391 940,00301 012,0090 143,0064 183,00 
 Kapitał własny razem757 929,00699 287,00174 317,00149 105,00 
 Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej751 699,00692 177,00172 884,00147 589,00 
 Udziały niekontrolujące6 230,007 110,001 433,001 516,00 
 Kapitał zakładowy185 447,00185 447,0042 651,0039 542,00 
 
 
 
 
 
 
 2023 2022 kurs z dnia bilansowego 4,3480 4,6899 średni kurs z okresu 4,5284 4,6883 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 STXA_sprawozdanie_Zarządu_2023.xhtml  
 STXA_sprawozdanie_Zarządu_2023.xhtml.xades  
 STXA_S038A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122023_PL.xhtml  
 STXA_S038A5_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122023_PL.xhtml.xades  
 STX_AUTOSTRADY-2023-12-31-pl.zip  
 STX_AUTOSTRADY-2023-12-31-pl.zip.xades  
 STXA_SB Statement_RN Oswiadczenie_2023 (PL EN).xhtml  
 STXA_PL_SB Report for 2023_(2024 03 12).xhtml  

Załączniki

Inne komunikaty