Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MURAPOL: strona spółki
23.04.2024, 16:39

MUR Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Murapol S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., wpłynęło zgłoszenie kandydatury Pani Anieli Hejnowskiej na członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z punktem 20 proponowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2024 roku.
Akcjonariusz przedstawił zgodę Pani Anieli Hejnowskiej na kandydowanie, oświadczenie Pani Anieli Hejnowskiej z którego wynika spełnianie przez kandydatkę kryteriów niezależności zarówno na podstawie Ustawy o biegłych rewidentach jak i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz projekt uchwały o powołaniu na nową kadencję. Życiorys kandydatki oraz projekt uchwały Spółka przekazuje w załączeniu do raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty