Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MURAPOL: strona spółki
24.04.2024, 15:06

MUR Program Emisji Obligacji

Zarząd spółki Murapol S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2024 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 03/04/2024, zgodnie z którą wyraził zgodę na ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji Murapol S.A. o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 500.000.000 zł (słownie: pięćset milionów złotych) w dowolnym czasie trwania programu i emitowaniu przez Spółkę poszczególnych serii obligacji w ramach tego Programu (dalej "Program"), przy czym w dniu emisji do kwoty Programu nie wlicza się wartości nominalnej obligacji wykupywanych w tym dniu emisji.
Każda seria Obligacji w ramach Programu będzie emitowana w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. (a) lub (b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchyleniem dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe") bez konieczności sporządzenia prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Oferta publiczna Obligacji będzie przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto, w związku z Programem, Spółka zawarła w dniu 24 kwietnia 2024 r. z BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A, IPOPEMA SECURITIES S.A. i SANTANDER BANK POLSKA S.A. umowę programową (dalej "Umowa Programowa"), zgodnie z którą obligacje mogą być emitowane przez Spółkę w ramach różnych serii, w czasie nieokreślonym od podpisania Umowy Programowej. Obligacje emitowane w ramach Programu będą: I. zwykłymi, niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela; II. oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej; III. rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; oraz IV. świadczenia z obligacji będą wyłącznie świadczeniami pieniężnymi. Obligacje emitowane w ramach Programu będą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe parametry emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu będą ustalone przez Zarząd. Decyzja Spółki o emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu będzie uzależniona od sytuacji rynkowej na polskim rynku dłużnych papierów wartościowych.

Inne komunikaty