Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HERKULES: strona spółki
16.05.2024, 16:25

HRS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Herkules S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2024 r., na godzinę 10:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. 7. Przyjęcie porządku obrad. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2023 roku. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. w restrukturyzacji z działalności w 2023 roku. 13. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. 14. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. 15. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. 16. Podjęcie uchwał w sprawie potwierdzenia zgody Spółki na dochodzenie wobec byłych członków Zarządu Herkules S.A. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez nich przy sprawowaniu Zarządu. 17. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 18. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu. Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem www.herkules-polska.pl.

Załączniki

Inne komunikaty