Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HRS QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługmiędzynarodowych standardów rachunkowości  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługmiędzynarodowych standardów rachunkowości  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-24    
 
 
  HERKULES Spółka Akcyjna  
  (pełna nazwa emitenta)  
  HERKULES S.A. Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  03-236 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Annopol 5  
  (ulica) (numer)  
  22 519 44 44 22 519 44 45  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@herkules-polska.pl www.herkules-polska.pl  
  (e-mail)  (www)  
  9512032166 017433674  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody ze sprzedaży23 26833 6405 3857 157 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej7761 469180312 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem-3 797-52-879-11 
 Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej-3 747-537-867-114 
 EBITDA5 3646 4631 2411 375 
 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej4 4097 0411 0201 498 
 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej5 6961 6051 318341 
 Przepływy pieniężne z działalności finansowej-4 701-6 737-1 088-1 433 
 Przepływy pieniężne razem5 3721 9011 243404 
 Środki pieniężne na koniec okresu16 5136 8283 8391 460 
 Średnia ważona liczba akcji w okresie34 119 10534 119 10534 119 10534 119 105 
 Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (w zł)-0,11-0,02-0,030,00 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 HRS_QSr_1_2024.pdfKwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules wraz z kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym spółki Herkules S.A. w restrukturyzacji za 1. kwartał 2024 r. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-24Mariusz ZawiszaPrezes Zarządu  
 2024-05-24Tadeusz OrlikProkurent  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty