Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
AKTYWA17 99933 34624 63625 958
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe839996107
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne1234
Wartość firmy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego100100100
Aktywa z tytułu bieżącego podatku2 33420044359
Aktywa finansowe6060
Długoterminowe aktywa finansowe121919129
Zapasy727272101
Należności handlowe453423445398
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe110
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty14 1458 9022 8251 056
Pozostałe aktywa452 23911714
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana11620 85720 79123 208
Pożyczki i pozostałe należności132433124372
Aktywa trwałe96220218340
Aktywa obrotowe17 78712 2693 6272 410
Amortyzacja (noty)17111212
Przepływy operacyjne-992-3 370-325-1 860
Wynik finansowy14 359-910-1 488-1 009
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)17111212
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-71-8-9
Wynik na działalności inwestycyjnej-15 1500626-24
Zmiana stanu rezerw-60-315
Zmiana stanu zapasów02962
Zmiana stanu należności-2 231-140286-65
Zmiana stanu zobowiązań-54-201225-928
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2 144-2 1221695
Pozostałe przepływy operacyjne1
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne25 8509 6262 122-68
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-791 901-74
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych41 532-3002000
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej695216
Pozostałe przepływy inwestycyjne-15 75110 000
Przepływy finansowe-19 615-179-28-6
Emisja akcji własnych-19 588
Wyemitowane papiery dłużne
Zaciągnięte kredyty i pożyczki-26-179-28-6
Spłacone kredyty i pożyczki
Płatności z tytułu leasingu
Odsetki z działalności finansowej-1
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto5 2436 0771 769-1 934
Środki pieniężne na początek okresu8 9022 8251 0562 990
Środki pieniężne na koniec okresu14 1458 9022 8251 056
Całkowite dochody ogółem14 359-910-1 488-1 009
Koszt sprzedanych produktów i usług
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu-966-1 007-1 063-1 184
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)
Koszt własny sprzedaży-179-204-251-237
PASYWA17 99933 34624 63625 958
Kapitał podstawowy2 7532 7532 7532 753
Akcje/udziały własne-19 588
Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały8 8058 8058 8058 697
Zyski zatrzymane / niepokryte straty24 0339 67410 58412 180
Udziały niekontrolujące
Rezerwy
Długoterminowe rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego31373768
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku139141228146
Pozostałe zobowiązania1 48611 5391 5411 572
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)117114265264
Długoterminowe kredyty i pożyczki295786
Zobowiązania handlowe223254366192
Przychody ze sprzedaży344348387441
Przychody ze sprzedaży produktów i usług7351 429
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Pozostałe przychody z działalności podstawowej
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego16 00321 23222 14223 630
Zobowiązania długoterminowe316694154
Zobowiązania krótkoterminowe1 96512 0482 4002 174
Zysk/strata ze sprzedaży-801-863-927-980
Zysk/strata brutto ze sprzedaży165144136204
EBITDA-849-848-1 397-915
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe117114265264
Długoterminowe zobowiązania finansowe0295786
Zobowiązania finansowe117143322350
Zysk/strata brutto14 360-912-1 514-920
Przychody finansowe15 2267510
Koszty finansowe-60-3
Wynik na inwestycjach0-1100
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto14 359-910-1 488-1 009
Podatek dochodowy-1226-89
Zysk/strata z działalności operacyjnej-866-859-1 409-927
Pozostałe przychody operacyjne1363623
Pozostałe koszty operacyjne-78-2-51833
Wynik na aktywach niefinansowych-3
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej14 359-910-1 488-1 009
Amortyzacja (koszt)
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Naliczone odsetki
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej14 359-910-1 488-1 009
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
AKTYWA25 95831 56239 020187 016
Inwestycje w jednostki powiązane1 261
Rzeczowe aktywa trwałe10721528010 055
Nieruchomości inwestycyjne9 573
Wartości niematerialne i prawne471923
Wartość firmy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1003733734 429
Aktywa z tytułu bieżącego podatku3591 507
Aktywa finansowe626254
Długoterminowe aktywa finansowe1291937111
Zapasy1013056 22286 025
Należności handlowe3984121 6881 628
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe110261
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 0563 9543 91339 173
Pozostałe aktywa14173851 089
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana23 20823 99323 24430 940
Pożyczki i pozostałe należności3724992 2332 455
Aktywa trwałe34061470925 452
Aktywa obrotowe2 4106 95515 067130 624
Amortyzacja (noty)5884286298
Przepływy operacyjne-4 146-1 60321 62822 744
Wynik finansowy-4 131-5 4997 023-61 278
Udział w wyniku jednostek powiązanych-233-456
Amortyzacja (przepływy operacyjne)5884286298
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej75-34298904
Wynik na działalności inwestycyjnej-751-581 56170 833
Zmiana stanu rezerw20-7-2 737-16 256
Zmiana stanu zapasów1535 91779 80356 952
Zmiana stanu należności1 2204244201 260
Zmiana stanu zobowiązań-1 266-1 834-7 665-4 326
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych426-596-54 700-25 187
Pozostałe przepływy operacyjne50-2 428
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne1 2601 06729 556189 791
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1 351-480
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-610-2 152
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie nieruchomości81322 033186 552
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych-1106707 4053 702
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej19647281 689
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-12577-86 444-241 456
Emisja akcji własnych-20 000-188 536
Wyemitowane papiery dłużne-33 000-28 117
Zaciągnięte kredyty i pożyczki-12577-32 395-21 974
Płatności z tytułu leasingu
Odsetki z działalności finansowej-1 049-2 829
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-2 89841-35 260-28 921
Środki pieniężne na początek okresu3 9543 91339 17368 094
Środki pieniężne na koniec okresu1 0563 9543 91339 173
Całkowite dochody ogółem-4 131-5 499
Koszt sprzedanych produktów i usług-912-3 057
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-86 643-118 086
Koszty sprzedaży-80-2 151-5 818
Koszty ogólnego zarządu-5 159-7 268-11 952-20 596
Koszt własny sprzedaży-746-6 469-87 555-121 143
PASYWA25 95831 56239 020187 016
Kapitał podstawowy2 7532 7533 3654 099
Akcje/udziały własne-20 000-24 000
Pozostałe kapitały8 6978 69722 240100 126
Zyski zatrzymane / niepokryte straty12 18016 31127 655-33 988
Udziały niekontrolujące
Rezerwy
Długoterminowe rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6848552 792
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku146158356929
Pozostałe zobowiązania1 5722 7224 460103 292
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)26457717 177
Długoterminowe kredyty i pożyczki8615 218
Zobowiązania handlowe1922968891 371
Przychody ze sprzedaży1 4298 266115 386155 564
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1 4298 266776355
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Pozostałe przychody z działalności podstawowej114 610155 209
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego23 63027 76133 26046 237
Zobowiązania długoterminowe154485518 010
Zobowiązania krótkoterminowe2 1743 7535 705122 769
Zysk/strata ze sprzedaży-4 476-5 55113 7288 007
Zysk/strata brutto ze sprzedaży6831 79727 83134 421
EBITDA-3 694-5 46212 638-36 733
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe264577017 177
Długoterminowe zobowiązania finansowe860015 218
Zobowiązania finansowe350577032 395
Zysk/strata brutto-3 811-5 48913 440-63 611
Przychody finansowe371032 1092 713
Koszty finansowe-200-46-1 254-29 749
Wynik na inwestycjach104233456
Zysk/strata netto-4 131-5 4997 023-61 278
Podatek dochodowy-320-10-6 4172 333
Zysk/strata z działalności operacyjnej-3 752-5 54612 352-37 031
Pozostałe przychody operacyjne6201 04626 547188 892
Pozostałe koszty operacyjne-355-1 041-27 923-233 930
Wynik na aktywach niefinansowych459
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-4 131-5 499
Naliczone odsetki-939-3 143
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-4 131-5 4997 023-61 278
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport