Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest kolejną przewidzianą prawem instytucją, która zabezpiecza interesy osób ubezpieczonych.

Do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  • za szkody na osobie, gdy szkoda wyrządzona została w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu, osoby kierującej lub rolnika, w przypadku nie ustalenia tożsamości sprawcy,
  • za szkodę na mieniu i osobie, gdy posiadacz pojazdu lub rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Dodatkowo UFG zaspokaja roszczenia osób uprawnionych w przypadku ogłoszenia upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego, którego byli klientami. Dotyczy to rozczeń z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników, oraz z tytułu umów ubezpieczenia na życie w wysokości 50 % wierzytelności (nie więcej jednak niż kwota będąca równowartością w złotych 30 tys. EUR). Przy czym roszczeń tych nie należy kierować bezpośrednio do UFG, ale do dowolnego towarzystwa ubezpieczeń.


?rodki na działanie UFG, czyli w szczególności przeznaczone na zaspokajnie roszczeń osób uprawnionych do otrzymania odszkodowania lub świadczenia, pochodzą z:
  • wpłat zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalnośc w zakresie ubezpieczeń objętych gwarancją UFG,
  • dochodów z lokat środków UFG,
  • wpływów z kar nałożonych na osoby, które nie dopełniły obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego,
  • wpłat towarzystw ubezpieczeń na życie, w przypadku ogłoszenia upadłości jedengo ubezpieczycieli życiowych
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
01-231 Warszawa
ul. Płocka 9/11
prezes: Elżbieta Turkowska-Tyrluk