Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zlecenie i własna firma

0
Podziel się:

Jakie składki ZUS powinien płacić przedsiębiorca, który dorabia sobie w ramach umowy zlecenia?

Zlecenie i własna firma

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy-zlecenia, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu umowy-zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Może ona wówczas dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia - art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

ZOBACZ TAKŻE:

Składki ZUS dla przedsiębiorcówW pozostałych sytuacjach (tj. gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy-zlecenia jest równa lub wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność) tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jest tytuł, który powstał wcześniej. Wówczas osoba ta może dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z drugiego tytułu lub zmienić tytuł ubezpieczeń - art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przez obowiązującą daną osobę najniższą podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność rozumie się odpowiednio bądź 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, bądź 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przykład

Osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 marca 2007 r. Obowiązująca tę osobę najniższa podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności nie może być niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (tj. w marcu, kwietniu i maju 2007 r. - 1597,51 zł).
Od 1 do 30 kwietnia 2007 r. wykonywała ona również pracę na podstawie umowy-zlecenia.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy-zlecenia w kwietniu 2007 r. wyniosła 1300 zł. *
W związku z tym, iż podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywanej umowy-zlecenia była *
niższa od 60%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, osoba ta w kwietniu 2007r. podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Mogła również zostać objęta, na swój wniosek, ubezpieczeniami z tytułu wykonywanej w tym okresie umowy-zlecenia.

Przykład

Wspólnik spółki cywilnej podlegający od 1 marca 2007 r. z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z podstawą wymiaru składek 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (tj. w marcu, kwietniu i maju 2007 r. - 1597,51 zł), dodatkowo w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2007 r. wykonywał pracę na podstawie umowy-zlecenia. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy- zlecenia w kwietniu i maju 2007 r. wynosiła 2000 zł. W związku z tym, iż podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywanej umowy-zlecenia w każdym miesiącu jej trwania była wyższa od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, osoba ta w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2007 r. mogła podlegać ubezpieczeniom społecznym na dwa sposoby:

  1. w dalszym ciągu obowiązkowo *ubezpieczeniom społecznym *z tytułu bycia wspólnikiem spółki cywilnej oraz dobrowolnie z umowy- zlecenia lub
  2. *obowiązkowo z tytułu umowy-zlecenia *oraz dobrowolnie z prowadzenia działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej.

Przykład

Osoba prowadząca od 1 kwietnia 2007 r. na podstawie wpisu do ewidencji działalność gospodarczą, w okresie od 1 maja do 31 lipca 2007 r. wykonuje umowę-zlecenie *z wynagrodzeniem miesięcznym *200 zł. *
Od 1 kwietnia 2007 r. osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z podstawą wymiaru składek *
280,80 zł *(tj. *30%
minimalnego wynagrodzenia) - spełnia warunki z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Od 1 maja do 31 lipca 2007r. tj. w okresie wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia, osoba ta podlega w dalszym ciągu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, gdyż z umowy-zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 200 zł - *jest niższa *od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność - 280,80 zł.
Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z tytułu umowy-zlecenia.

ZOBACZ TAKŻE:

Jaki ZUS?Przykład

Osoba prowadząca od 1 kwietnia 2007 r. na podstawie wpisu do ewidencji działalność gospodarczą, wykonuje od 1 czerwca 2007 r. umowę-zlecenie z wynagrodzeniem miesięcznym 1200 zł. *
Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osoba ta dokonała od 1 kwietnia 2007 r. zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z podstawą wymiaru składek *
280,80 zł
(tj. 30% minimalnego wynagrodzenia) - spełnia warunki z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Z uwagi na fakt, iż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umowy-zlecenia jest wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, od 1 czerwca 2007 r. *podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu, który powstał najwcześniej tj. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. *Może również dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami z drugiego tytułu lub zmienić tytuł ubezpieczeń tj. podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z umowy-zlecenia, dobrowolnie z prowadzenia działalności.

Przykład

Wspólnik spółki cywilnej *podlegający od 1 stycznia 2005 r. z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z podstawą wymiaru składek 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, dodatkowo od 1 maja 2007 r. wykonuje pracę na podstawie *dwóch umów-zleceń. *
Z obu umów-zleceń podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne *
jest niższa od 60%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Biorąc pod uwagę fakt, iż z żadnej wykonywanej umowy-zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie jest wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, od 1 maja 2007 r. osoba ta podlega w dalszym ciągu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym *z tytułu bycia wspólnikiem spółki cywilnej. *
Z obu umów-zleceń może być natomiast objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi dobrowolnie, na swój wniosek.

Przykład

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od 1 maja 2005 r. z podstawą wymiaru składek w wysokości 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Jednocześnie w okresie od 1 lutego do 31 maja 2007 r. wykonywała pracę na podstawie dwóch umów-zleceń.
Z pierwszej umowy-zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne była wyższa od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z drugiej umowy-zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne była niższa od 60% *przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
W związku z tym, iż z jednej z wykonywanych umów-zleceń podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe była wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, osoba ta mogła podlegać ubezpieczeniom społecznym na *
dwa sposoby:

  1. w okresie od 1 lutego do 31 maja 2007 r. - osoba ta w dalszym ciągu podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz dobrowolnie z obu umów-zleceń lub
  2. w okresie od 1 lutego do 31 maja 2007 r. - osoba ta podlegała obowiązkowo z tytułu umowy-zlecenia, z której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe była wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz dobrowolnie z drugiej umowy-zlecenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykład

Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczął od 1 czerwca 2007 r. wykonywanie pracy na podstawie umowy-zlecenia.
Obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlega z tego tytułu, który powstał najwcześniej, tj. z tytułu bycia wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Może on dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z umowy-zlecenia lub zmienić tytuł ubezpieczeń z prowadzenia pozarolniczej działalności jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na umowę-zlecenie.

Przykład

Osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej rozpoczęła od 1 czerwca 2007 r. wykonywanie pracy na podstawie umowy-zlecenia.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy-zlecenia jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek z tytułu współpracy.
Osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu, który powstał najwcześniej, tj. z tytułu współpracy przy prowadzeniu działalności.
Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z umowy-zlecenia lub zmienić tytuł obowiązkowych ubezpieczeń ze współpracy przy prowadzeniu działalności na umowę- zlecenie.
Osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej może bowiem podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z umowy-zlecenia także wtedy, gdy podstawa wymiaru składek z tej umowy jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek z tytułu współpracy.

Przykład

Adwokat, po uzyskaniu wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, w ramach tego wpisu prowadzi od 1 kwietnia 2007 r. działalność zawodową - wykonuje zawód adwokata.
Z tytułu prowadzenia działalności osoba ta od 1 kwietnia 2007 r. dokonała zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z podstawą wymiaru składek 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Jednocześnie od 1 czerwca 2007 r. adwokat wykonuje pracę na podstawie umowy-zlecenia. Z tytułu umowy-zlecenia miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest niższa od 60%przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Adwokat od 1 czerwca 2007 r. w dalszym ciągu obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności. *Tym samym *nie może zmienić tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z prowadzenia działalności na umowę-zlecenie.
Z tytułu umowy-zlecenia ubezpieczenia społeczne dla tej osoby mają natomiast charakter dobrowolny.

Przykład

Osoba prowadząca od 1 marca 2005 r. na podstawie wpisu do ewidencji działalność gospodarczą, w okresie od 1 lipca 2005 r. do 31 maja 2007 r. wykonywała umowę-zlecenie z miesięcznym wynagrodzeniem poniżej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Z tytułu prowadzenia działalności osoba ta od 1 marca 2005 r. dokonała zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z podstawą wymiaru składek 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Osoba ta podlega ubezpieczeniom społecznym w następujący sposób:

  1. w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2005 r. - *jako prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą *na podstawie przepisów o działalności gospodarczej osoba ta podlegała z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym,
  2. w okresie od 1 lipca do 31 października 2005 r. - jako prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej i wykonująca jednocześnie pracę na podstawie umowy-zlecenia była objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej, tj. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W tym okresie mogła ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z drugiego tytułu lub zmienić tytuł ubezpieczeń z działalności na umowę-zlecenie,
  3. w okresie od 1 listopada 2005 r. do 31 maja 2007 r. - jako prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej i wykonująca jednocześnie pracę na podstawie umowy-zlecenia z podstawą wymiaru składek niższą od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z prowadzenia działalności gospodarczej. Mogła ona w tym okresie dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu umowy-zlecenia.
  4. od 1 czerwca 2007 r. - jako prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej osoba ta podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

Przykład

Osoba prowadząca od 1 września 2005 r. na podstawie wpisu do ewidencji działalność gospodarczą, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia (w 2005 r. - 254,70 zł), w okresie od 1 lipca 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. wykonywała umowę-zlecenie.
Z tytułu tej umowy przysługiwało jej wynagrodzenie w wysokości 200 zł miesięcznie.
Od 1 lipca 2005 r. osoba ta została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń *z tytułu umowy-zlecenia. *
W okresie od 1 października do 31 grudnia 2005 r. pobierała zasiłek chorobowy.
Z tytułu umowy-zlecenia osoba ta osiągnęła w lipcu, sierpniu i wrześniu 2005 r. przychód w wysokości 200 zł (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w każdym z tych miesięcy wyniosła 200 zł), natomiast w październiku, listopadzie i grudniu 2005 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyniosła 0 zł.
Osoba ta w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2005 r. podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy-zlecenia. Natomiast od 1 stycznia 2006 r. obowiązkowo podlega ubezpieczeniom z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przykład

Wspólnik spółki cywilnej podlegający od 1 stycznia 2007 r. z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z podstawą wymiaru składek 30% minimalnego wynagrodzenia (tj. w 2007 r. - 280,80 zł), w okresie od 1 lutego do 31 maja 2007 r. wykonywał umowę- zlecenie.
Z tytułu tej umowy przysługiwało mu wynagrodzenie w wysokości 2000 zł miesięcznie.
Od 1 lutego 2007 r. został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy-zlecenia. W okresie od 1 do 31 maja 2007 r. pobierał zasiłek chorobowy.
Z tytułu umowy-zlecenia osiągnął w lutym, marcu i kwietniu 2007 r. przychód w wysokości 2000 zł (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w każdym z tych miesięcy wyniosła 2000 zł), w maju 2007 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyniosła 0 zł.
Osoba ta w okresie od 1 lutego do 31 maja 2007 r. podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym *z tytułu umowy-zlecenia. *Z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej obowiązkowo podlega od 1 czerwca 2007 r.

Przykład

Osoba prowadząca od 1 grudnia 2006 r. na podstawie wpisu do ewidencji działalność gospodarczą, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu wynosi 60% *przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, od 1 stycznia do 30 kwietnia 2007 r. wykonywała również umowę-zlecenie z miesięcznym wynagrodzeniem *1900 zł. *
Od 1 stycznia 2007 r. osoba ta została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia. (Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umowy-zlecenia - *
1900 zł *-w całym okresie jej trwania była wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność).
Za okres od 1 do 15 kwietnia 2007 r. z umowy- zlecenia osoba ta pobrała zasiłek chorobowy. W kwietniu uzyskała przychód z umowy- zlecenia stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości *
700 zł.

Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od 16 do 30 kwietnia 2007 r. najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyniosła 798,76 zł. Powyższe wyliczone zostało w następujący sposób:

1597,51 zł : 30 x 15 = 798,76 zł,

gdzie 1597,51 zł - najniższa podstawa wymiaru składek za kwietniu 2007 r.

30 - liczna dni w kwietniu 2007 r.

15 - liczba dni w kwietniu 2007 r., w których ubezpieczony prowadził działalność i wykonywał umowę-zlecenie.

Przychód z umowy-zlecenia stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w kwietniu 2007 r. wyniósł 700 zł.

W kwietniu 2007 r. osoba ta podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym:

  1. z tytułu umowy-zlecenia od 1 do 15 kwietniu 2007 r.
  2. z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej od 16 do 30 kwietnia 2007r.

Przykład

Osoba wykonuje od 1 lutego 2005 r. umowę-zlecenie i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji.
Od 1 lutego 2005 r. została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu umowy-zlecenia *z podstawą wymiaru składek *500 zł. *Od 15 października 2005 r. osoba ta pobiera zasiłek macierzyński (prawo do zasiłku macierzyńskiego nabyła z tytułu umowy-zlecenia), działalność gospodarcza jest w dalszym ciągu przez nią prowadzona.
Według art. 9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby *
pobierające zasiłek macierzyński *podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.
Innym tytułem rodzącym obowiązek ubezpieczeń społecznych jest natomiast m. in. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoba ta podlega zatem od 15 października 2005 r. z *
tytułu prowadzenia działalności gospodarczej obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu.
Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.
Z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego nie podlega natomiast ubezpieczeniom społecznym. Wprowadzenie od 1 listopada 2005 r. art. 9 ust 2a do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pozostaje bez znaczenia dla ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych dla tej osoby.

W sytuacji, gdy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia stanowi przychód, w miesiącach, w których nie jest dokonywana wypłata wynagrodzenia (nie powstaje przychód) przez co podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia wynosi "0", nie zachodzą okoliczności upoważniające zainteresowaną osobę do wyboru tytułu do ubezpieczeńspołecznych pomiędzy zleceniem a pozarolniczą działalnością gospodarczą, tj. osoba taka podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu prowadzenia działalności.
Dotyczy to także sytuacji, gdy z umowy-zlecenia wynika, iż wypłata wynagrodzenia powinna być dokonywana w każdym miesiącu wykonywania pracy na podstawie umowy, a zleceniodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia.

Przykład

Osoba prowadząca na podstawie wpisu do ewidencji działalność gospodarczą z dniem rozpoczęcia prowadzenia tej działalności (tj. od 1 stycznia 2007 r.) dokonała zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z podstawą wymiaru składek 280,80 zł (tj. 30% minimalnego wynagrodzenia) - osoba ta spełnia warunki z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Jednocześnie w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2007 r. wykonywała umowę- zlecenia.
Z tytułu umowy- zlecenia *osiągnęła przychód w marcu - *1500 zł, kwietniu - 1500 zł, w maju - 1500 zł i w czerwcu - 1500 zł.
W związku z faktem, iż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu wykonywania umowy-zlecenia w każdym miesiącu jej trwania była wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2007 r. mogła ona wybrać tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych - działalność gospodarczą lub umowę-zlecenie.

Przykład

Wspólnik spółki cywilnej *podlegający od 1 stycznia 2007 r. z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z podstawą wymiaru składek *30% minimalnego wynagrodzenia (tj. 280,80 zł), dodatkowo w okresie od 1 lutego do 31 maja 2007 r. wykonywał pracę na podstawie umowy-zlecenia.
Z umowy-zlecenia osoba ta osiągnęła przychód w lutym - 0 zł, w marcu - 0 zł, w kwietniu - 0 zł i w maju - 4000 zł. W związku z faktem, iż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu wykonywania umowy-zlecenia w pierwszych trzech miesiącach jej trwania była niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, w lutym, marcu i kwietniu 2007 r. osoba ta podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu *prowadzenia działalności gospodarczej *jako wspólnik spółki cywilnej. Natomiast w maju 2007 r. mogła ona *wybrać *tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych - działalność gospodarczą lub umowę-zlecenie.
W tym miesiącu bowiem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z wykonywania umowy-zlecenia była wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Przykład

Osoba prowadząca na podstawie wpisu do ewidencji działalność gospodarczą z dniem rozpoczęcia tej działalności tj. od 1 stycznia 2007 r. dokonała zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z podstawą wymiaru składek 280, 80 zł *(tj. *30% *minimalnego wynagrodzenia) - osoba ta spełnia warunki z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Jednocześnie w okresie od 1 lutego *
do 31 maja 2007 r. *wykonywała umowę-zlecenie. Z tytułu umowy- zlecenia osoba ta osiągnęła przychód w lutym - 0 zł, w marcu - 0 zł, w kwietniu - 0 zł, w maju - 0 zł., w czerwcu - *4000 zł.
Biorąc pod uwagę fakt, iż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu wykonywania umowy-zlecenia w każdym miesiącu jej trwania jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, w okresie od 1 lutego do 31 maja 2007 r. osoba ta podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Również w czerwcu 2007 r. obowiązkowe były dla niej ubezpieczenia z tytułu działalności gospodarczej. W czerwcu 2007 r. osoba ta *nie wykonywała *już bowiem umowy-zlecenia.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ZUS
KOMENTARZE
(0)