Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Gamma
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 80%) aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, (do 20%) aktywów w pozostałe kategorie lokat: inne niż dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, również niewystandaryzowane. Fundusz może nabywać obligacje zamienne na akcje. Fundusz nie lokuje swoich aktywów w akcje oraz waluty.
Minimalna wpłata 40000 PLN
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Gamma +0,11% +0,22% +0,29% +0,42% +1,89% +1,93% +3,38% +4,82%
Prowizje pobierane przez fundusz: Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.