Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Gamm Globalny Obligacyjny
Inwestycje funduszu: Gamm Globalny Obligacyjny
Typ funduszu Krajowy - mieszany / aktywnej alokacji (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 100%) aktywów w akcje oraz jednostki uczestnictwa funduszy, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucje wspólnego inwestowania, których inwestycje bazują na akcjach. Pozostała część to papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także depozyty.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Gamm Globalny Obligacyjny -2,02% -2,02% -2,48% -1,21% -8,06% -13,01% -10,19% -15,58%
Prowizje pobierane przez fundusz: Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.