KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji)
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
KBC Dolar FIZ (w likwidacji)
Inwestycje funduszu: KBC Dolar FIZ (w likwidacji)
Typ funduszu Krajowy - prywatny / prywatny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Fundusz inwestuje w papiery dłużne oraz papiery rynku pieniężnego, wypełniające wymogi i których działalność podlega kontroli w zakresie Dyrektywy Rady Unii Europejskiej. Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, wierzytelności wobec osób prawnych z siedzibą w Polsce oraz w krajach należących do OECD o terminie zapadalności do jednego roku oraz waluty.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Prowizje pobierane przez fundusz: KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji)
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.