MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Metlife Ochrony Wzrostu
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz działa w oparciu o strategię inwestycyjną TV CPPI. Dokładny udział lokat aktywów Subfunduszu jest uzależniony od wyniku działania algorytmu, który uwzględnia historyczną zmienność cen na rynku akcji oraz relację bieżącej wartości jednostki uczestnictwa do jej maksymalnej historycznej wartości od momentu rozpoczęcia stosowania strategii. Wartość inwestycji w akcje może zmieniać się od 0% do 80% wartości aktywów Subfunduszu, natomiast udział w portfelu depozytów oraz dłużnych papierów wartościowych o zapadalności do 1 roku, emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski może wynosić od 0% do 100%. W zakresie akcyjnej części portfela Subfundusz będzie odwzorowywał strukturę indeksu WIG20.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Metlife Ochrony Wzrostu 0,00% +0,25% +0,25% +0,13% +0,25% -1,25% -1,12% -2,22%
Prowizje pobierane przez fundusz: MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 5000,00 PLN 2,00 %
5000,01 10000,00 PLN 1,75 %
10000,00 25000,00 PLN 1,40 %
25000,00 50000,00 PLN 1,00 %
50000,00 100000,00 PLN 0,75 %
100000,00 250000,00 PLN 0,50 %
250000,00 - PLN 0,25 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 5000,00 PLN -
5000,01 10000,00 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.