Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO
Inwestycje funduszu: Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Fundusz inwestuje (od 75%) aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. (Od 50% do 95%) aktywów jest inwestowana w tytuły uczestnictwa funduszy sklasyfikowanych do kategorii funduszy akcyjnych i w akcje. Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i lokaty.
Minimalna wpłata 100 PLN
Opłata za zarządzanie 3%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO +3,66% +6,87% +0,56% +10,24% +11,58% +11,78% +15,43% +1,92%
Prowizje pobierane przez fundusz: Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.