Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Uniqa Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
Inwestycje funduszu: Uniqa Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 50%) aktywów w tytuły uczestnictwa AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Bonds wyodrębnionego w ramach AXA IM Fixed Income Investment Strategies. Subfundusz inwestuje (do 50%) aktywów w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraz obligacje korporacyjne, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe, w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą. Subfundusz inwestuje aktywa w lokaty denominowane w walucie obcej.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Uniqa Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych +0,03% +0,86% +1,26% -0,07% +0,03% +3,15% +4,90% +10,53%
Prowizje pobierane przez fundusz: Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.