Trwa ładowanie...
Notowania
I2DEV: strona spółki
13.06.2018, 14:44

I2D Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy i2 Development S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 r.

Zarząd i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta postanowiło, iż zysk w kwocie netto 41.673.746,94 zł (to jest czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 94/100) zostanie podzielony w następujący sposób:
a) kwota 10.864.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) zostanie przeznaczona do wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki w taki sposób, że wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,12 zł, b) kwota 30.809.746,94 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 94/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło ustalić dzień, według którego ustalona zostanie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 (dzień dywidendy) na dzień 10 września 2018 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 20 września 2018 roku.

Inne komunikaty