Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
I2DEV: strona spółki
31.03.2022, 12:04

I2D Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Spółka i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 marca 2022 roku, otrzymała od akcjonariusza Marcina Misztala, działającego w imieniu stron porozumienia zawartego w trybie art. 87 ust.. 1 pkt. 5) Ustawy, tj. Marcina Misztala, Andrzeja Kowalskiego, ACICO INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Larnace oraz GALTOCO INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji („Strony porozumienia”) zawiadomienie o rozliczeniu nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu („Przymusowy wykup”).
Przedmiotem Przymusowego Wykupu były wszystkie akcje należące do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, tj. 260.884 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, stanowiących 2,69 (słownie: dwa i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) % kapitału zakładowego Spółki i uprawiających do wykonywania 260.884 (słownie: dwustu sześćdziesięciu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu czterech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 2,69 (słownie: dwa i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) % ogólnej liczby głosów w Spółce („Akcje”). Akcje objęte Przymusowym wykupem zostały objęte w następujących proporcjach: 1) ACICO INVESTMENTS LIMITED nabyła 130.442 (słownie: sto trzydzieści tysięcy czterysta czterdzieści dwa) Akcji, stanowiących 1,34% (słownie: jeden i trzydzieści cztery setne procent) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 130.442 (słownie: sto trzydziestu tysięcy czterysta czterdziestu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,34 % (słownie: jeden i trzydzieści cztery setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 2) GALTOCO INVESTMENTS LIMITED nabyła 130.442 (słownie: sto trzydzieści tysięcy czterysta czterdzieści dwa) Akcji, stanowiących 1,34 % (słownie: jeden i trzydzieści cztery setne procent) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 130.442 (słownie: sto trzydziestu tysięcy czterystu czterdziestu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,34 % (słownie: jeden i trzydzieści cztery setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty