Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
I2DEV: strona spółki
8.04.2022, 15:03

I2D Otrzymanie przez Spółkę żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji z Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Zarząd spółki pod firmą i2 Development S.A. („Spółka") niniejszym informuje iż, w dniu dzisiejszym tj. 8 kwietnia 2022 r. Spółka otrzymała wniosek akcjonariuszy, posiadających łącznie 9.700.000 akcji Spółki stanowiących 100 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 9.700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
Żądanie zostało złożone na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych. Treść żądania wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty