Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
I2DEV: strona spółki
1.04.2022, 10:39

I2D Przydział obligacji serii O

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 marca 2022 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału 6.045 (słownie: sześć tysięcy czterdzieści pięć) zabezpieczonych obligacji serii oznaczonej literą „O”, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 6.045.000,00 (słownie: sześć milionów czterdzieści pięć tysięcy 00/100) złotych, oprocentowanych według stałej stopy procentowej, nieodbiegającej od warunków rynkowych, o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 13 lutego 2025 roku („Obligacje”).
Zabezpieczeniem Obligacji stanowić będzie: hipoteka, która zostanie ustanowiona na nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 106, 108, 110 i ul. Wielkiej 27 ustanowionej do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji (rozszerzenie hipoteki ustanawianej przy emisji obligacji serii „L”, „M” oraz „N”), a także oświadczenie o poddaniu się egzekucji z hipoteki, złożenie przez Emitenta weksla własnego in blanco oraz poddanie się egzekucji przez Emitenta w trybie art. 777 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego. Emisja Obligacji nastąpiła w trybie oferty, określonym art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 454 ze zm.) oraz zgodnie z warunkami określonymi memorandum informacyjnym sporządzonym przez Emitenta 14 marca 2022 r. w związku z ofertą publiczną 7.552 (siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) obligacje na okaziciela serii O Emitenta o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: tysiąc 00/100) złotych każda, emitowanych na podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach, w trybie oferty publicznej prowadzonej na podstawie art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu. Środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo-usługowego z parkingiem podziemnym, usytuowanego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 106, 108, 110 i ul. Wielkiej 27.

Inne komunikaty