Notowania

NEWAG: strona spółki
13.06.2018, 17:07

NWG Powołanie Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu kolejnej kadencji

Zarząd NEWAG S.A. ("Emitent, Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło uchwały powołujące Radę Nadzorczą kolejnej trzyletniej kadencji.
W skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji zostali powołani: 1.Katarzyna Szwarc, 2.Piotr Chajderowski, 3.Agnieszka Pyszczek, 4.Piotr Palenik, 5.Piotr Wiśniewski. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym powierzyła swoim członkom pełnienie następujących funkcji: 1.Katarzyna Szwarc – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2.Piotr Chajderowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3.Agnieszka Pyszczek – Sekretarz Rady Nadzorczej. Pozostałe osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej będą pełnić funkcje Członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. („Ustawa”) powołała Komitet Audytu w następującym składzie: 1.Piotr Chajderowski - Przewodniczący Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust 3 Ustawy, 2.Piotr Palenik- Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust 3 Ustawy, 3.Agnieszka Pyszek- Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki. Członkowie rady nadzorczej legitymują się, wedle wiedzy Spółki, następującym wykształceniem, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym: Katarzyna Szwarc Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laudae), Radca Prawny wpisany na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka IESE Business School – Advanced Management Program. Działalność zawodową rozpoczynała w Grupie Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sprawując zadania nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi oraz świadcząc usługi obsługi korporacyjnej na rzecz organów Mennicy Polskiej S.A. oraz spółek zależnych. Aktualna działalność zawodowa obejmuje w szczególności pełnienie funkcji jako: Dyrektor Działu Prawnego i Compliance Mennicy Polskiej S.A., Przewodnicząca Rady Nadzorczej CD Projekt S.A., Przewodnicząca Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CD Projekt S.A., Przewodnicząca Rady Nadzorczej SOHO Development S.A., Przewodnicząca Rady Nadzorczej NEWAG S.A. Agnieszka Pyszczek Agnieszka Pyszczek w latach 1998 - 2000 była asystentem biegłego rewidenta Misters Audytor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a w latach 2000 - 2001 współce System Rewident sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie. W latach 2003 - 2010 pracowała w Multico-Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie w latach 2003 - 2006 pełniła funkcję zastępcy głównego księgowego, a w latach 2006-2010 funkcję prokurenta. Od 2004 roku w Multico była, kolejno, zastępcą głównego księgowego, główną księgową i prokurentem, a obecnie pełni funkcję dyrektora finansowego oraz prokurenta. W latach 2005 - 2009 pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Feroco, a w latach 2005 - 2007 - funkcję członka zarządu De System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W latach 2006 - 2009 była sekretarzem rady nadzorczej Energopol Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, a w latach 2008 - 2009 - członkiem rady nadzorczej Wartico Invest sp. z o.o. Obecnie Agnieszka Pyszczek pełni funkcję: prokurenta w Multico Oficyna Wydawnicza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prokurenta w Multico sp. z o.o., członka Zarządu Jakubas Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz sekretarza Rady Nadzorczej NEWAG S.A. Agnieszka Pyszczek jest absolwentką Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Piotr Chajderowski Piotr Chajderowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, kierunek – finanse i bankowość, specjalizacja - finanse przedsiębiorstw. Od kwietnia bieżącego roku pełni funkcję doradcy prezydenta Pracodawców RP ds. restrukturyzacji przedsiębiorstw. W latach 2014 – 2017 współpracował z Grupą WorkService S.A. Wcześniej w latach 2009-2014 pełnił funkcję Wiceprezesa a następnie Prezesa Zarządu OT Logistics S.A. oraz Prezesa Zarządu podmiotu zależnego - Deutsche Binnenreederei AG w Berlinie (2011-2014). W tym okresie odpowiadał za realizację szeregu strategicznych projektów takich jak program emisji obligacji na rynku Catalyst a następnie debiut akcji spółki na rynku głównym GPW. Przebieg wcześniejszej kariery zawodowej obejmuje m.in. spółkę Nowy Przewoźnik Sp. z o.o. (operator linii lotniczych Centralwings) gdzie sprawował funkcję Prokurenta a następnie Prezesa Zarządu (2008-2009), przed rokiem 2005 Piotr Chajderowski pełnił funkcje zarządzające m.in. w Zakładach Metalurgicznych "Skawina" S.A. W latach 1995 - 1999 pracował jako księgowy inwestycyjny/manager inwestycyjny w PTP Kleinwort Benson Sp. z o.o. (Grupa Dresdner Bank). Piotr Chajderowski był członkiem wielu rad nadzorczych, m. in. Grupa Lotos S.A. oraz Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Action S.A. Jest laureatem licznych nagród biznesowych m.in. przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP Wektora 2012 za „twórczą realizację planu dynamicznej rozbudowy firmy” oraz przyznanego przez Instytut Lecha Wałęsy Orła Polskiego Biznesu w kategorii transport i logistyka dla najlepszych firm reprezentujących kapitał polski na terenie Niemiec. Specjalizuje się w restrukturyzacjach oraz budowie strategii opartej na transakcjach przejęć i fuzji. Piotr Palenik Pan Piotr Palenik ukończył Uniwersytet Łódzki na kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Pracował w domach maklerskich HSBC oraz ING, a obecnie zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych Ronson Development oraz Cambridge Chocolate Technologies. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w obszarze wycen i analizy finansowej spółek giełdowych. Znajomość rynku kapitałowego została potwierdzona licznymi krajowymi i zagranicznymi certyfikatami (CFA, doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych, egzamin FSA). Piotr Wiśniewski Pan Piotr Wiśniewski jest absolwentem Harvard Business School w ramach General Management Program. Ukończył również Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – specjalizacja: Zarządzanie finansami oraz uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2016 roku Dyrektor Zarządzający DB77 Consulting, Wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu The Polish-French Master's Degree Programme - financial analysis, Wykładowca/expert w ICAN Institute, 2011-2016 CEO Grupy Maflow oraz Dyrektor Zarządzający Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach, 2008-2011 Dyrektor Zarządzający Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu, Członek Rady Nadzorczej Złoty Stok Grupa S.A, 2008-2011 Przewodniczący Rady Nadzorczej Hutmen S.A. oraz HMN Szopienice S.A. odpowiedzialny za prowadzenie polityki Grupy Miedziowej Hutmen S.A., 2007-2011 Doradca Zarządu do spraw rozwoju Boryszew S.A. oraz NFI Krezus S.A., od 2005 roku Członek Rad Nadzorczych w następujących spółkach: Alchemia S.A, Hutmen S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus S.A. oraz Zakłady Metalurgiczne Silesia S.A., Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A., Huta Aluminium Konin S.A., Izolacja-Matizol S.A., FŁT Łożyska Sp. z o.o., Boryszew ERG S.A., eCoffee Sp. z o.o., NPA Skawina Sp. z o.o., MSU S.A., Nadwiślana S.A., JPW-DGA sp. z o.o., Torlen sp. z o.o., Ostrana International GmbH, od 2005 roku Prywatna Praktyka Doradztwa Podatkowego, 2005-2007 Wspólnik w Biurze Doradztwa Prawnego i Podatkowego NDW Sp. z o.o. w Toruniu. Wedle wiedzy Spółki żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Wedle wiedzy Spółki żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.).

Inne komunikaty