Notowania

GRAPHIC: strona spółki
22.06.2018, 16:43

GRP Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przez GRAPHIC S.A.

Zarząd Graphic S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 r. wpłynęła do Spółki zawarta w dniu 18.06.2018r. umowa nr 04/2018, której przedmiotem jest powierzenie przez Emitenta wykonania dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji inwestycji wielorodzinnej mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ul. Sochaczewskiej 7.
Zgodnie z zawartą umową, zakończenie wykonania usługi będącej przedmiotem zlecenia ma nastąpić do dnia 31.12.2018r. Całkowita wartość usługi objętej w/w umową (wynagrodzenie wykonawcy) określone zostało na łączną kwotę 147.600,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych) brutto. Pozostałe warunki w/w Umowy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu kontraktach. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Inne komunikaty