Notowania

WOLFSTF: strona spółki
11.10.2018, 22:46

WTF Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "NWZ", na dzień 07.11. 2018r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mirosława Szura przy ul. ul. Graniczna 29/102, 40-017 Katowice.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego b. w sprawie udzielenia Spółce zgody na zwarcie umów pożyczki z członkiem 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu: Jest: § 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką” będzie prowadziła działalność pod firmą: Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy Wolfs Technology Fund S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Ma być: § 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką” będzie prowadziła działalność pod firmą: Wolfs Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy Wolfs Development S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Do niniejszego raportu załączono pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał objętych planowanym porządkiem obrad NWZ.

Załączniki

Inne komunikaty