Trwa ładowanie...
bDfEsYaJ

Notowania

ATCCARGO: strona spółki
28.05.2019, 16:02

ATA Założenia Programu Motywacyjnego

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 28 maja 2019 roku podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Programu Motywacyjnego (dalej także: Program) wraz z uchwałami niezbędnymi do jego realizacji. Program zostanie skierowany do Członków Zarządu oraz do innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki.
Program będzie dotyczył lat obrotowych 2019-2020 oraz obejmował będzie emisję warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 550.000 sztuk z wyłączeniem prawa poboru tych warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy. Każdy z warrantów będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. W celu realizacji Programu kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 55.000 złotych w drodze emisji 550.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela. Realizacja Programu, w tym emisja warrantów, uzależniona będzie od osiągnięcia w jednym z lat obrotowych, których Program dotyczy EBIDTA na poziomie co najmniej 8.000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych). Przyjęcie i realizacja Programu mają na celu stworzenie w ATC Cargo S.A. mechanizmów wpływających na optymalizację wyników finansowych oraz na związanie ze Spółką osób realizujących kluczowe projekty mające znaczący udział w wynikach osiąganych przez Spółkę. Program zostanie poddany pod głosowanie podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące spółkę: · Artur Jadeszko - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty

bDfEsYbr