Trwa ładowanie...
bEgXLyhx

Notowania

IMPEXMET: strona spółki
12.08.2019, 13:22

IPX Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Impexmetal S.A. wynikającą z rozliczenia akcji nabytych w drodze przymusowego wykupu akcji Impexmetal S.A.

Zarząd Impexmetal S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2019 r. do Spółki wpłynęły datowane na ten sam dzień zawiadomienie od Impexmetal S.A., Boryszew S.A., oraz zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika sporządzone zgodnie z art. 69 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”) dotyczące zmiany dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Poniżej Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień.
Treść zawiadomienia otrzymanego od Impexmetal S.A.: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623.) („Ustawa o Ofercie”) Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003679, NIP 5250003551, REGON 011135378 („Impexmetal”) zawiadamia, iż w dniu 9 sierpnia 2019 roku w wyniku rozliczenia nabycia przez Impexmetal 10.480.617 akcji Impexmetal w drodze przymusowego wykupu, w rozumieniu art. 82 Ustawy o Ofercie („Przymusowy Wykup”), przekroczony został próg 331/3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal oraz zmienił się bezpośrednio udział Impexmetal w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, tj. zwiększył się o 5,52%, w związku z czym Impexmetal, która do czasu rozliczenia Przymusowego Wykupu posiadała bezpośrednio łącznie 28,69% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, obecnie posiada bezpośrednio 34,21% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal. Przed rozliczeniem Przymusowego Wykupu Impexmetal posiadała bezpośrednio 54.519.383 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 28,69% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 54.519.383 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 28,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal; Po rozliczeniu Przymusowego Wykupu Impexmetal posiada bezpośrednio 65.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 34,21% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 65.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowił, po zaokrągleniu, 34,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal; Ponadto Impexmetal informuje, że:  nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;  nie występują podmioty zależne, które posiadałyby akcje Impexmetal;  nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Impexmetal, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 8 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 oraz 8 Ustawy o Ofercie jest równa 65.000.000, co stanowi, po zaokrągleniu, 34,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal” Treść zawiadomienia otrzymanego od Boryszew S.A. Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623.) („Ustawa o Ofercie”) Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063824, NIP 8370000634, REGON 750010992 („Boryszew”) zawiadamia, iż w dniu 9 sierpnia 2019 roku w wyniku rozliczenia nabycia przez Boryszew 220.000 akcji Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Impexmetal”) i przez Impexmetal 10.480.617 akcji Impexmetal w drodze przymusowego wykupu, w rozumieniu art. 82 Ustawy o Ofercie („Przymusowy Wykup”), zmienił się bezpośrednio i pośrednio udział Boryszew w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, tj. zwiększył się o 5,63%, w związku z czym Boryszew, która do czasu rozliczenia Przymusowego Wykupu posiadała bezpośrednio i pośrednio łącznie 94,37% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, obecnie posiada bezpośrednio i pośrednio łącznie 100% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal. Przed rozliczeniem Przymusowego Wykupu Boryszew posiadała bezpośrednio i pośrednio łącznie 179.299.383 akcje Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 94,37% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 179.299.383 głosów, co stanowiło, po zaokrągleniu, 94,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, w tym:  Boryszew posiadała bezpośrednio 117.500.968 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 61,84% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 117.500.968 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 61,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;  Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew, posiadała 54.519.383 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 28,69% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 54.519.383 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 28,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;  SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew, posiadała 7.279.032 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 3,83% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 7.279.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 3,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal; Po rozliczeniu Przymusowego Wykupu Boryszew posiada bezpośrednio i pośrednio łącznie 190.000.000 akcji Impexmetal, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 190.000.000 głosów, co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, w tym:  Boryszew posiada bezpośrednio 117.720.968 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 61,96% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 117.720.968 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 61,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;  Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew, posiada 65.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 34,21% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 65.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowił, po zaokrągleniu, 34,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;  SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew, posiada 7.279.032 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 3,83% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 7.279.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 3,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal; Podmiotami zależnymi od Boryszew S.A. posiadającymi akcje Impexmetal są Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Ponadto Boryszew informuje, że:  nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;  nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Impexmetal;  nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Impexmetal, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 8 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 oraz 8 Ustawy o Ofercie jest równa 190.000.000, co stanowi 100,% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal.” Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Romana Krzysztofa Karkosika: „Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623.) („Ustawa o Ofercie”) Pan Roman Krzysztof Karkosik zawiadamia, iż w dniu 9 sierpnia 2019 roku w wyniku rozliczenia nabycia przez spółki zależne, tj. Boryszew S.A. („Boryszew”) 220.000 akcji Impexmetal S.A. i przez Impexmetal S.A. („Impexmetal”) 10.480.617 akcji Impexmetal w drodze przymusowego wykupu, w rozumieniu art. 82 Ustawy o Ofercie („Przymusowy Wykup”), zmienił się pośrednio udział Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, tj. zwiększył się o 5,63%, w związku z czym Pan Roman Krzysztof Karkosik, który do czasu rozliczenia Przymusowego Wykupu posiadał pośrednio łącznie 94,37% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, obecnie posiada pośrednio 100% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal. Przed rozliczeniem Przymusowego Wykupu Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał pośrednio łącznie 179.299.383 akcje Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 94,37% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 179.299.383 głosów, co stanowiło, po zaokrągleniu, 94,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, w tym:  Boryszew, będąca podmiotem zależnym Romana Krzysztofa Karkosika, posiadała bezpośrednio 117.500.968 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 61,84% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 117.500.968 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 61,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;  Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew, posiadała 54.519.383 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 28,69% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 54.519.383 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 28,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;  SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew, posiadała 7.279.032 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 3,83% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 7.279.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 3,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal; Po rozliczeniu Przymusowego Wykupu Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada pośrednio łącznie 190.000.000 akcji Impexmetal, co stanowi, 100,00% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 190.000.000 głosów, co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, w tym:  Boryszew, będąca podmiotem zależnym od Romana Krzysztofa Karkosika, posiada bezpośrednio 117.720.968 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 61,96% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 117.720.968 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 61,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;  Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew, posiada 65.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 34,21% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 65.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowił, po zaokrągleniu, 34,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;  SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew, posiada 7.279.032 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 3,83% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 7.279.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 3,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal; Podmiotami zależnymi od Pana Romana Krzysztofa Karkosika posiadającymi akcje Impexmetal są: Boryszew S.A. z siedziba w Warszawie, Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Ponadto Pan Roman Krzysztof Karkosik informuje, że:  nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;  nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Impexmetal”

Inne komunikaty

bEgXLyif