Trwa ładowanie...
bEhVzaPV

Notowania

IMPEXMET: strona spółki
12.08.2019, 13:24

IPX Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.

Zarząd Impexmetal S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2019 r. do Spółki wpłynęło datowane na ten sam dzień zawiadomienie od Boryszew S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zmiany dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki..
Treść zawiadomienia otrzymanego od Boryszew S.A. „Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa o Ofercie”) Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa („Boryszew”) w imieniu podmiotów działających na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Boryszew, Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie („Impexmetal”) oraz SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Strony Porozumienia”) zawiadamia, iż w dniu 9 sierpnia 2019 roku w wyniku rozliczenia nabycia przez Boryszew 220.000 akcji Impexmetal i przez Impexmetal 10.480.617 akcji Impexmetal w drodze przymusowego wykupu, w rozumieniu art. 82 Ustawy o Ofercie („Przymusowy Wykup”), zmienił się udział Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, tj. zwiększył się o 5,63%, w związku z czym Strony Porozumienia, które do czasu rozliczenia Przymusowego Wykupu posiadały 94,37% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, obecnie posiadają 100% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal. Przed rozliczeniem Przymusowego Wykupu, Strony Porozumienia posiadały łącznie 179.299.383 akcje Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 94,37% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 179.299.383 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło 94,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, w tym:  Boryszew posiadała 117.500.968 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 61,84% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 117.500.968 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 61,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;  Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew, posiadała 54.519.383 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 28,69% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 54.519.383 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 28,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;  SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew, posiadała 7.279.032 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 3,83% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 7.279.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 3,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal; Po rozliczeniu Przymusowego Wykupu, Strony Porozumienia posiadają łącznie 190.000.000 akcji Impexmetal, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 190.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, w tym:  Boryszew posiada 117.720.968 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 61,96% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 117.720.968 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 61,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;  Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew, posiada 65.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 34,21% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 65.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowił, po zaokrągleniu, 34,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;  SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew, posiada 7.279.032 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 3,83% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 7.279.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 3,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal; Podmiotami zależnymi od Boryszew S.A. posiadającymi akcje Impexmetal są Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Ponadto Boryszew informuje, że:  Strony Porozumienia nie identyfikują osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;  nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Impexmetal;  nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Impexmetal, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 8 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 oraz 8 Ustawy o Ofercie jest równa 190.000.000, co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal.”

Inne komunikaty

bEhVzaQD