Trwa ładowanie...
bEikFemZ

Notowania

IPX Powzięcie informacji o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

Zarząd Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (”KNF”) w dniu 5 listopada 2019 r. zgody na przywrócenie wszystkim, tj. 190.000.000 zdematerializowanym akcjom Impexmetal SA formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). KNF określiła termin zaprzestania podlegania przez Spółkę obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na dzień 13 listopada 2019r.
Niezwłocznie po doręczeniu decyzji KNF Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wykluczenie akcji Emitenta z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o ustanie uczestnictwa Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wycofanie z depozytu wszystkich akcji wyemitowanych przez Emitenta.

Inne komunikaty

bEikFenH