Trwa ładowanie...
bDSqiMSZ

Notowania

TXM: strona spółki
6.11.2020, 17:45

TXM Informacja o działaniach zmierzających do dopuszczenia do obrotu nowych akcji Spółki powstałych w wyniku zatwierdzenia układu oraz scalenia akcji TXM S.A. w celu wznowienia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW S.A.

Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka"), mając na uwadze potrzebę zachowania transparentności działań Spółki, informuje o planowanych działaniach zmierzających do:
• dopuszczenia do obrotu nowych akcji Spółki powstałych w wyniku zatwierdzenia układu oraz • scalenia akcji Spółki w celu wznowienia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW S.A. Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zatwierdził układ zawarty przez Spółkę z wierzycielami w ramach przyśpieszonego postępowania restrukturyzacyjnego. W ramach wykonania układu, przewidującego konwersję wierzytelności Spółki na akcje, Spółka wyemituje 1 784 754 239 nowych akcji zwykłych na okaziciela. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Zarząd Spółki złoży w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wniosek o rejestrację akcji nowej emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym po uprzednim zatwierdzeniu prospektu emisyjnego. W celu umożliwienia wznowienia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW Zarząd Spółki planuje zaproponować akcjonariuszom dokonanie scalenia akcji Spółki poprzez wymianę wszystkich akcji TXM S.A. w stosunku 25:1. W związku ze scaleniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim planowana jest wymiana 25 (dwudziestu pięciu) akcji o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda na 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. W związku nową emisją oraz planowanym scaleniem akcji Zarząd Spółki podejmie działania zmierzające do dostosowania całkowitej liczby akcji Spółki, w taki sposób aby stanowiła ona wielokrotność liczby 25. W tym celu Zarząd Spółki planuje przeprowadzenie nieodpłatnego nabycia akcji własnych przez Spółkę w liczbie nieprzekraczającej 24 (dwadzieścia cztery) w celu ich umorzenia, tak by łączna liczba akcji Spółki umożliwiała przeprowadzenie procesu scalenia w sposób opisany powyżej. Zarząd Spółki planuje następnie złożenie do KDPW wniosku o dokonanie scalenia wszystkich akcji Spółki, które są zdematerializowane i znajdują się w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Procedura scalenia akcji niezdematerializowanych zostanie przeprowadzona przez Spółkę. W ocenie Zarządu przeprowadzenie procesu scalenia akcji Spółki w stosunku 25:1 będzie skutkować podwyższeniem wartości nominalnej akcji Spółki w sposób prowadzący do ziszczenia się przesłanek, o których mowa w § 121 ust. 4 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, co pozwoli na wznowienie obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW, zawieszonego Uchwałą nr 227/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 19 marca 2020 r. ze skutkiem począwszy od dnia 20 marca 2020 r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-03-23
TXM Zmiana zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej na podstawie wydanego oświadczenia Banków
0,10
0,00
2021-02-23
TXM Rejestracja zmian statutu w KRS
0,10
0,00
2021-01-29
TXM Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
0,10
0,00
2020-12-04
TXM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 grudnia 2020 r.
0,10
0,00
2020-12-03
TXM Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 3 grudnia 2020 roku
0,10
0,00
2020-12-03
TXM Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
0,10
0,00
2020-11-27
TXM SA-Q3 2020
0,10
0,00
2020-11-16
TXM Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
0,10
0,00
2020-11-06
TXM Informacja o działaniach zmierzających do dopuszczenia do obrotu nowych akcji Spółki powstałych w wyniku zatwierdzenia układu oraz scalenia akcji TXM S.A. w celu wznowienia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW S.A.
0,10
0,00
2020-11-06
TXM Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
0,10
0,00
bDSqiMTH