Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TXM: strona spółki
19.01.2023, 14:35

TXM Przebieg kariery zawodowej Syndyka masy upadłości TXM S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłosci TXM S.A. w uiapdłości (dalej jako: "TXM") w uzupełnieniu raprotu bieżącego nr 2/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r., stosownie do treści paragrafu 10 pkt 4 Rozporządzania Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.), przekazuje informacje na temat Syndyka spółki TXM.
Informacja o osobie zarządzającej - Pawle Lewandowskim. Paweł Lewandowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykonuje zawód adwokata w Izbie Adwokackiej w Warszawie (aplikację adwokacją odbył pod patronatem adwokat Grażyny Ziębińskiej). Jest honorowym Przewodniczącym Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z Kancelarią Zimmerman i Wspólnicy Sp.k. (w latach 2013-2014) oraz jako asystent syndyka (w latach 2011-2013). Licencję syndyka (nr 735), obecnie kwalifkowanego doradcy restrukturyzacyjnego, Paweł Lewandowski uzyskał w lipcu 2014 roku. Od tego czasu pełnił funkcję syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego lub kuratora w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych wobec podmiotów gospodarczych z różnych sektorów, oraz ponad 200 postępowaniach upadłościowych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Praktykował również w prowadzeniu postępowań upadłościowych z wykorzystaniem instytucji przygotowanej likiwidacji (tzw. pre-pack). Paweł Lewandowski posiada ponadto bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych jako nadzorca sądowy, nadzorca układu lub zarządca. Był nadzorcą sądowym w jednym z pierwszych przyspieszonych postępowań układowych toczacych się przed Sądem Rejonowym dla m.st.Warszawy. Pełnił również funkcję nadzorcy sądowego w dwóch postępowaniach restrukturyzacyjnych wobec emitentów obligacji, w których liczba wierzycieli przekraczała 100 podmiotów. Pawł Lewandowski prowadzi również działalność dydaktyczną w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego-jako współautor licznych publikacji oraz wykładowca studiów podyplomowych o tej tematyce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Inne komunikaty