Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TXM: strona spółki
19.01.2023, 14:53

TXM Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości TXM S.A.

W nawiązadniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w przedmiocie wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłosci TXM S.A., syndyk masy upadłosci TXM S.A. w upadłosci ("Emitent"), na podstawie artykułu 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne infomracji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.), informuję, że w dniu 16 grudnia 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ujawnił w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, że postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 7 listopada 2022 roku, sygn. akt WA1M/GU/194/2022 w przedmiocie ogłoszenia upadłości Emitenta jest prawomocne z dniem 7 grudnia 2022 roku.

Inne komunikaty