Trwa ładowanie...
bDZKutKd

Notowania

CDRL: strona spółki
9.04.2021, 21:56

CDL Nabycie akcji własnych

Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent" "Spółka"), niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 12 listopada 2018 roku (raport bieżący nr 8/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
- w dniu 29 marca 2021 roku nabył 59 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 16.50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 973.50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00097 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00065 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 31 marca 2021 roku nabył 100 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 16.54 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1654.20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00165 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00110 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 1 kwietnia 2021 roku nabył 46 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.15 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 788.90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00076 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00051 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 7 kwietnia 2021 roku nabył 352 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.57 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6183.90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00581 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00389 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 8 kwietnia 2021 roku nabył 32 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 18.00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 576.00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00053% kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00035 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji zawartych w okresie od 29 marca do 8 kwietnia 2021 wynosi 589 akcji, które stanowią 0,00973 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,00650 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu wszystkich zawartych transakcji w okresie od 23 kwietnia 2019 do 8 kwietnia 2021r. wynosi 37828 akcji, które stanowią 0.62479 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0.41757 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach od 29 marca do 8 kwietnia 2021r. Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączniki

Inne komunikaty

bDZKutKL