Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CDRL: strona spółki
17.05.2024, 6:16

CDL QS 1/2024: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2024  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-17    
 
 
  CDRL SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  CDRL S.A. Lekki (lek)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  64-000 Pianowo  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Kwiatowa 2  
  (ulica) (numer)  
  +48 65 511 87 00 +48 65 511 87 01  
  (telefon)  (fax)  
    www.cdrl.pl  
  (e-mail)  (www)  
  6981673166 411444842  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A.     
 Przychody ze sprzedaży64 28789 89714 87719 125 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 890-5 016-669-1 067 
 Zysk (strata) brutto-4 002-8 372-926-1 781 
 Zysk (strata) netto-4 006-8 063-927-1 715 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-4 006-6 686-927-1 422 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej13 6724943 164105 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 158231-26849 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-13 438-4 080-3 110-868 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-921-3 354-213-714 
 Aktywa razem (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023)198 400212 47246 13048 867 
 Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023)7 0837 6101 6471 750 
 Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023)112 349121 78026 12228 008 
 Kapitał własny (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023)78 96883 08218 36119 109 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023)78 96880 54118 36119 109 
 Kapitał podstawowy (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023)3 0273 027704696 
 Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych6 012 5226 012 522   
 Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR)-0,67-1,11-0,15-0,24 
 Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR)-0,67-1,11-0,15-0,24 
 Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023)13,0413,723,033,16 
 Rozwodniona wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023)13,0413,723,033,16 
 WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A.     
 Przychody ze sprzedaży61 83768 12114 31014 493 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-149-197-34-42 
 Zysk (strata) brutto-1 642-870-380-185 
 Zysk (strata) netto-1 793-750-415-160 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej12 208-1 4902 825-317 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-772284-17960 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-11 787334-2 72871 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-347-868-80-185 
 Aktywa razem (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023)190 001200 61644 17746 140 
 Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023)1 5311 437356331 
 Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023)106 598115 51424 78526 567 
 Kapitał własny (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023)81 87283 66519 03619 242 
 Kapitał podstawowy (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023)3 0273 027704696 
 Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych6 012 5226 012 522   
 Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR)-0,30-0,12-0,07-0,03 
 Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR)-0,30-0,12-0,07-0,03 
 Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023)13,5213,823,143,18 
 Rozwodniona wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023)13,5213,823,143,18 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Wybrane </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dane </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowe </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dotycz&#261;ce skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">prezentowane s&#261; na dzie&#324; 31 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">marca 2024 roku i 31 grudnia 2023 roku. Poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytucji finansowej zostaly </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przeliczone po kursie 4,3009 PLN/EUR na dzie&#324; 31 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">marca 2024 roku oraz 4,3480 PLN/EUR na dzie&#324; 31 grudnia 2023 roku, kt&#243;re </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">to zosta&#322;y og&#322;oszone przez NBP na dzie&#324; bilansowy. Poszczeg&#243;lne pozycje </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">skonsolidowanego i </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">jednostkowego sprawozdania z wyniku oraz sprawodania z przep&#322;yw&#243;w </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">pieni&#281;&#380;nych zosta&#322;y przeliczone po </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kursie 4,3211 PLN/EUR za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">oraz 4,7005 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">PLN/EUR za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku, kt&#243;re s&#261; &#347;redni&#261; </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">arytmetyczn&#261; kurs&#243;w og&#322;oszonych </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przez NBP w ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca obj&#281;tego danymi.</span></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html> 
 
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 2024.03_Sprawozdanie GK CDRL-sig-sig-sig.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 marca 2024 roku 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-17Marek DworczakPrezes Zarządu  
 2024-05-17Tomasz PrzybyłaWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty