Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CDRL: strona spółki
10.05.2024, 18:00

CDL Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o umorzeniu akcji własnych skupionych w ramach programu skupu akcji własnych wraz z podsumowaniem programu

Zarząd CDRL S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że Zarząd Spółki podjął decyzję o umorzeniu dobrowolnym 42.022 (czterdzieści dwóch tysięcy dwudziestu dwóch) akcji własnych spółki zdematerializowanych w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna pod numerem ISIN PLCDRL000043 serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Uchwały o umorzeniu akcji własnych i obniżeniu kapitału zakładowego będą przedmiotem obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia.
Umarzane akcje zostały nabyte w ramach Programu Skupu Akcji Własnych prowadzonego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji. O rozpoczęciu skupu akcji własnych Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. W ramach programu skupu akcji własnych, zgodnie ze złożonym zleceniem, zostało nabytych 42.022 (czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia dwie) akcje, spośród maksymalnie 96.872 (dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu dwóch) akcji Emitenta. Na nabycie akcji własnych Spółki została przeznaczona kwota pieniężna do 2.960.160,00 złotych (wraz z kosztami nabycia). Program był przewidziany do 28 października 2023 r., lecz na okres nie dłuższy niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych. Na nabycie akcji własnych Spółka przeznaczyła łącznie kwotę 838.853,30 zł (osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 30/100) z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego do kwoty 3.000.000 zł. Umarzane akcje stanowią 0,69% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Emitent uznał powyższą informację za istotną biorąc pod uwagę planowane umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego, w związku z zakończonym programem skupu akcji własnych.

Inne komunikaty