Trwa ładowanie...
bEqvCrWt

Notowania

SWG Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy za rok 2020

Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2021 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto Spółki za rok 2020 w kwocie 7.856.447,93 zł (słownie: siedem milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 93/100) w następujący sposób:
- Cześć zysku netto w kwocie 4.944.307,50 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta siedem złotych 50/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Tak ustaloną kwotę zysku przeznaczonego do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,55 zł. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 1 lipca 2021 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) 15 lipca 2021 roku. - Część zysku netto w kwocie 2.912.140,43 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwanaście tysięcy sto czterdzieści złotych 43/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym podejmując uchwałę nr 09/2021 pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu i zawnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęcie wniosku w treści zgodnej z powyższą. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Inne komunikaty

bEqvCrXb