Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy za rok 2023

Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2024 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto Spółki za rok 2023 w kwocie 12.493.044,86 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści cztery złote 86/100) w następujący sposób:
a) Część zysku netto w kwocie 8.616.365,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,00 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 18 czerwca 2024 rok, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 28 czerwca 2024 roku. b) Część zysku netto w kwocie 3.876.679,86 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 86/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza w dniu 24 kwietnia 2024 roku podejmując uchwałę nr 09/2024 pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu i zawnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęcie wniosku w treści zgodnej z powyższą. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto Spółki za rok 2023, w tym kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy, dnia dywidendy i terminu jej wypłaty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A.

Inne komunikaty