Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-24    
 
 
  SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne (pin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  66-200 Świebodzin  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Sobieskiego 8  
  (ulica) (numer)  
  (0 68) 38 20 500 (0 68) 38 20 555  
  (telefon)  (fax)  
  info@secowarwick.com.pl www.secowarwick.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  PL9270100756 970011679  
  (NIP)  (REGON)  
  259400PG5SPJZE6S2Z10 0000271014  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów683 659,00622 729,00150 973,00132 827,00 
 Koszt własny sprzedaży-530 548,00-485 385,00-117 161,00-103 531,00 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej40 500,0042 053,008 944,008 970,00 
 Zysk (strata) brutto30 271,0033 337,006 685,007 111,00 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej35 406,0030 619,007 819,006 531,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej59 150,0026 546,0013 062,005 662,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-21 623,00-11 667,00-4 775,00-2 489,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-35 140,004 876,00-7 760,001 040,00 
 Aktywa razem626 575,00581 662,00144 107,00124 024,00 
 Zobowiązania razem380 933,00357 591,0087 611,0076 247,00 
 W tym zobowiązania krótkoterminowe327 848,00312 656,0075 402,0066 666,00 
 Kapitał własny245 642,00224 071,0056 495,0047 777,00 
 Kapitał podstawowy3 556,003 616,00818,00771,00 
       
 Powyższe dane finansowe za 2023 i 2022 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej- według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2023 r.- 4,3480 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2022 r.- 4,6899 PLN/EU- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.- 4,5284 PLN/EUR od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.- 4,6883 PLN/EUR. 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 swg-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2023 
 swg-2023-12-31-pl.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2023 
 Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy 2023.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 2023 
 Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy 2023.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 2023 
 Wybrane dane finansowe skonsolidowane.xhtmlWybrane dane skonsolidowane 2023 
 Wybrane dane finansowe skonsolidowane.xhtml.xadesWybrane dane skonsolidowane 2023 
 2023 List Prezesa Zarządu.xhtmlList Prezesa Zarządu 2023 
 Ocena RN SWG.xhtmlOcena RN SWG 2023 
 Oswiadczenie RN SWG.xhtmlOświadczenie RN SWG 2023 
 SWSA_SSF_Sprawozdanie_z_badania_31122023.xhtmlSprawozdanie z badania SSF 
 SWSA_SSF_Sprawozdanie_z_badania_31122023.xhtml.xadesSprawozdanie z badania SSF 

Załączniki

Inne komunikaty