Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
                 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
                 
 (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
      
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
      
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od do   
                 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
                 
       data przekazania:     
                 
                 
  SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne (pin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  66-200 Świebodzin  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Sobieskiego 8  
  (ulica) (numer)  
  (0 68) 38 20 500 (0 68) 38 20 555  
  (telefon)  (fax)  
  info@secowarwick.com.pl www.secowarwick.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  PL9270100756 970011679  
  (NIP)  (REGON)  
  259400PG5SPJZE6S2Z10 0000271014  
    (LEI)       (KRS)   
   
 (firma audytorska)          
                 


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów288 942,00265 649,0063 807,0056 662,00 
 Koszt własny sprzedaży-231 762,00-220 210,00-51 180,00-46 970,00 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej10 178,002 925,002 247,00624,00 
 Zysk (strata) brutto13 886,009 740,003 066,002 078,00 
 Zysk (strata) netto12 492,0012 308,002 759,002 625,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej44 782,00-15 952,009 889,00-3 403,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-933,00-361,00-206,00-77,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-39 508,0011 721,00-8 724,002 500,00 
 Aktywa razem388 306,00387 953,0089 307,0082 721,00 
 Zobowiązania razem188 002,00195 324,0043 239,0041 648,00 
 W tym zobowiązania krótkoterminowe169 190,00171 673,0038 912,0036 605,00 
 Kapitał własny200 304,00192 627,0046 068,0041 073,00 
 Kapitał podstawowy3 557,003 616,00818,00771,00 
       
 Powyższe dane finansowe za 2023 i 2022 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej- według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2023 r.- 4,3480 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2022 r.- 4,6899 PLN/EUR- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.- 4,5284 PLN/EUR od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.- 4,6883 PLN/EUR. 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Roczne sprawozdanie finansowe SWSA 2023.xhtmlRoczne sprawozdanie finansowe 2023 
 Roczne sprawozdanie finansowe SWSA 2023.xhtml.xadesRoczne sprawozdanie finansowe 2023 
 Sprawozdanie z dzialalnosci SWSA 2023.xhtmlSprawozdanie z działalności Zarządu SWSA 2023 
 Sprawozdanie z dzialalnosci SWSA 2023.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności Zarządu SWSA 2023 
 Wybrane dane finansowe jednostkowe SWSA 2023.xhtmlWybrane dane jednostkowe 2023 
 Wybrane dane finansowe jednostkowe SWSA 2023.xhtml.xadesWybrane dane jednostkowe 2023 
 2023 List Prezesa Zarządu.xhtmlList Prezesa Zarządu 
 Ocena RN SWSA.xhtmlOcena RN SWSA 
 Oswiadczenie RN SWSA.xhtmlOświadczenie RN SWSA 
 SWSA_JSF_Sprawozdanie_z_badania_31122023.xhtmlSprawozdanie z badania JSF 
 SWSA_JSF_Sprawozdanie_z_badania_31122023.xhtml.xadesSprawozdanie z badania JSF 

Załączniki

Inne komunikaty