Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-16    
 
 
  SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne (pin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  66-200 Świebodzin  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Sobieskiego 8  
  (ulica) (numer)  
  (0 68) 38 20 500 (0 68) 38 20 555  
  (telefon)  (fax)  
  info@secowarwick.com.pl www.secowarwick.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  PL9270100756 970011679  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Wybrane skonsolidowane dane finansowe     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów182 087171 16542 13936 414 
 Koszt własny sprzedaży-145 363-131 543-33 640-27 985 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej9 28712 3552 1492 628 
 Zysk (strata) brutto8 89910 5892 0592 253 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej6 3229 0131 4631 918 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 6312 1541 534458 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 507-3 949-1 506-840 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 967-3 410-1 844-726 
 Aktywa razem644 217626 575149 787144 107 
 Zobowiązania razem384 504379 44989 40187 270 
 W tym zobowiązania krótkoterminowe333 314326 36577 49975 061 
 Kapitał własny252 797245 64258 77856 495 
 Kapitał podstawowy3 5563 556827818 
 Wybrane jednostkowe dane finansowe     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów76 81972 65117 77815 456 
 Koszt własny sprzedaży-61 017-55 891-14 121-11 891 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 9625 3849171 145 
 Zysk (strata) brutto4 7993 8051 111809 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej3 7092 864858609 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 8816 4318981 368 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 933-2 369-447-504 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 369-2 703-780-575 
 Aktywa razem379 931388 30688 33889 307 
 Zobowiązania razem175 827188 00240 88143 239 
 W tym zobowiązania krótkoterminowe158 596169 19036 87538 912 
 Kapitał własny204 105200 30447 45646 068 
 Kapitał podstawowy3 5573 557827818 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="3"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Powy&#380;sze </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dane </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowe </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">zosta&#322;y przeliczone na EUR wed&#322;ug nast&#281;puj&#261;cych zasad:-poszczeg&#243;lne </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">pozycje &#347;r&#243;drocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sprawozdania </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">z sytuacji finansowej- wed&#322;ug &#347;redniego kursu og&#322;oszonego </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przez</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">NBP na ostatni dzie&#324; okresu 31 marca 2024 r.:4,3009 PLN/EUR; 31 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">grudnia 2023 r.- 4,3480 PLN/EUR,- poszczeg&#243;lne pozycje &#347;r&#243;drocznego skonsolidowanego </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">oraz jednostkowego sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych- wed&#322;ug kursu </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">stanowi&#261;cego </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">&#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych przez </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">NBP </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca okresu 1 kwarta&#322; 2024 r.- 4,3211 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">PLN/EUR; </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">1 kwarta&#322; 2023 r.- 4,7005 PLN/EUR, Wybrane dane finansowe ze </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">&#347;r&#243;drocznego </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z sytuacji </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowej </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">prezentowane s&#261; na koniec bie&#380;&#261;cego kwarta&#322;u i na koniec </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">poprzedniego </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">roku obrotowego.</span></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 RK_2024_I.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, informację dodatkowe, dodatkowe noty i objaśnienia- I kwartał 2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-16Sławomir WoźniakPrezes Zarządu  
 2024-05-16Bartosz KlinowskiCzłonek Zarządu  
 2024-05-16Earl GoodCzłonek Zarządu  
 2024-05-16Piotr WalasekCzłonek Zarządu/ CFO  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty