Trwa ładowanie...
bEsbisYB

Notowania

ATA Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu ESPI RB 3/2021 z dnia 31 maja 2021 roku, informuje o tym, że Rada Nadzorcza podjęła w dniu 1 czerwca 2021 roku uchwałę w sprawie oceny rekomendacji Zarządu z dnia 31 maja 2021 roku dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. Na mocy podjętej uchwały wniosek Zarządu został oceniony przez Radę Nadzorczą pozytywnie. Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń co do zarekomendowanych przez Zarząd dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy
Ostateczną decyzję w zakresie podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące spółkę: · Artur Jadeszko - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty

bEsbisZj