Trwa ładowanie...
bEgChwEl

Notowania

MRG Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – WNG LIMITED z siedzibą w Larnace, Republika Cypru, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentu-jącego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 13:00, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, następującego punktu obrad:
1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z zamianą 26.125.305 akcji imiennych serii D oraz 14.800.000 akcji imiennych serii I na akcje na okaziciela. W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt 17 (dotychczasowy pkt 17 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt 18). Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący: 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2020, 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, 7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, 8/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, 9/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020, 10/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, 11/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, 12/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Bieńczaka, 13/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, 14/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 15/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 16/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 17/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z zamianą 26.125.305 akcji imiennych serii D oraz 14.800.000 akcji imiennych serii I na akcje na okaziciela, 18/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Załączniki

Inne komunikaty

bEgChwET