Trwa ładowanie...
Notowania

SWG Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu zawiadomienie od BLEAUHARD HOLDINGS LLC – Akcjonariusz, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami] w związku ze zmniejszeniem udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 5%.

Załączniki

Inne komunikaty