Trwa ładowanie...
Notowania

SWG Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander z siedzibą w Warszawie, będącego akcjonariuszem Spółki, zgłoszenia kandydatury Pana Marcina Murawskiego na członka Rady Nadzorczej oraz o otrzymaniu od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., będącego akcjonariuszem Spółki, zgłoszenia kandydatury Pana Roberta Jasińskiego na członka Rady Nadzorczej. Kandydatury zostały zgłoszone w związku ze zwołaniem na dzień 25.05.2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Marcin Murawski oraz Pan Robert Jasiński wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto oświadczyli pisemnie, że spełniają wymagania stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej. CV kandydatów stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna §19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty