Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy pożyczki z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI S.A.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 30 listopada 2023 r. umowy pożyczki długoterminowej („Umowa”) pomiędzy spółką zależną Emitenta (Retech Systems LLC z siedzibą w Buffalo, w stanie Nowy Jork w USA) jako Pożyczkobiorcą a Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN jako Pożyczkodawcą.
Zgodnie z Umową Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy oprocentowanej na warunkach rynkowych pożyczki pieniężnej w maksymalnej kwocie 10 mln USD, tj. około 39,81 mln PLN, według średniego kursu USDPLN ogłoszonego przez NBP na dzień 30 listopada 2023 r. („Pożyczka”). Oprocentowanie Pożyczki oparte jest o stałą stopę procentową. Pożyczka zostaje udzielona na finansowanie części nakładów związanych z realizacją Strategii Grupy SECO/WARWICK na lata 2023-2026, ogłoszonej raportem bieżącym nr 17/2023 z dnia 26 września 2023 r. W szczególności Pożyczka zostanie przeznaczona na projekt rozwoju technologii produkcji proszków metali, w tym skonstruowanie i zainstalowanie pieców typu Plasma Gas Atomizer (w dużej i małej skali) wykorzystujących własną technologię Retech PAM (Plasma Arc Melting - topienia łukiem plazmowym) oraz rozbudowę i wyposażenie hali produkcyjno-montażowej. Inwestycja prowadzona jest w zakładach Retech Systems LLC w Buffalo w Stanie Nowy Jork w USA i jej łączna wartość oszacowana jest na około 45 mln PLN, do poniesienia w latach 2023-2025. Rozwój technologii proszków przyczyni się dalszego wzmacniania pozycji Grupy SECO/WARWICK na globalnym rynku obróbki termicznej i metalurgii, w tym w perspektywicznym segmencie druku 3D metali (drukowania addytywnego). Ostateczny termin całkowitej spłaty Pożyczki został ustalony na rok 2030. Spółka podjęła decyzję o przekazaniu w trybie raportu bieżącego informacji o zawarciu umowy Pożyczki w związku z jej istotnym znaczeniem dla realizowanej Strategii Rozwoju. Uruchomienie Pożyczki uzależnione jest od spełnienia przez Pożyczkobiorcę i Emitenta określonych warunków zawieszających, niewykraczających poza standardowe warunki dla tego typu umów („Warunki”). Okres dostępności Pożyczki wynosi 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy. Wypłata Pożyczki nastąpi na wniosek Pożyczkobiorcy jednorazowo lub w transzach. W przypadku niespełnienia Warunków w okresie dostępności Spółka przekaże stosowny raport bieżący. W przeciwnym wypadku należy uznać, że Warunki zostały wypełnione, a Pożyczka uruchomiona.

Inne komunikaty