Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-14    
 
 
  SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne (pin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  66-200 Świebodzin  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Sobieskiego 8  
  (ulica) (numer)  
  (0 68) 38 20 500 (0 68) 38 20 555  
  (telefon)  (fax)  
  info@secowarwick.com.pl www.secowarwick.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  PL9270100756 970011679  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Wybrane skonsolidowane dane finansowe     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów502 003448 867109 67295 748 
 Koszt własny sprzedaży-387 886-346 250-84 741-73 858 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej28 84935 7636 3037 629 
 Zysk (strata) brutto24 78829 4245 4156 276 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej20 18823 4774 4115 008 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 8668 1576261 740 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-18 724-6 378-4 091-1 360 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 18318 542-2583 955 
 Aktywa razem622 395456 596134 26499 273 
 Zobowiązania razem385 749263 09583 21557 202 
 W tym zobowiązania krótkoterminowe328 162215 77370 79246 913 
 Kapitał własny236 646193 50151 05042 071 
 Kapitał podstawowy3 5573 616767786 
 Wybrane jednostkowe dane finansowe      
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów213 310214 25646 60245 703 
 Koszt własny sprzedaży-169 626-170 306-37 058-36 328 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej10 37414 8942 2663 177 
 Zysk (strata) brutto16 95210 6283 7032 267 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej14 3868 7933 1431 876 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 593-23 762-348-5 069 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 157-455-690-97 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-80323 960-1755 111 
 Aktywa razem402 118387 95386 74682 721 
 Zobowiązania razem202 224195 32543 62441 648 
 W tym zobowiązania krótkoterminowe183 400171 67339 56336 605 
 Kapitał własny199 894192 62743 12241 073 
 Kapitał podstawowy3 5573 616767771 
       
 <html> <head> </head> <body> <p> <font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Powy&#380;sze </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dane </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowe zosta&#322;y przeliczone na EUR wed&#322;ug nast&#281;puj&#261;cych</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">zasad:-</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">poszczeg&#243;lne pozycje &#347;r&#243;drocznego skonsolidowanego oraz </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">jednostkowego</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sprawozdania z sytuacji finansowej- wed&#322;ug &#347;redniego kursu </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">og&#322;oszonego</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przez NBP na ostatni dzie&#324; okresu 30 wrze&#347;nia 2023 r. -4,6356 PLN/EUR;</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">31 grudnia 2022 r.- 4,6899 PLN/EUR,- poszczeg&#243;lne pozycje &#347;r&#243;drocznego</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z ca&#322;kowitych </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych- wed&#322;ug </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kursu </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przez </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">NBP na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca okresu 3 kwarta&#322; 2023 r.- </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">4,5773 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">PLN/EUR; 3 kwarta&#322; 2022 r.- 4,6880 PLN/EUR, Wybrane dane finansowe </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ze </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">&#347;r&#243;drocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sytuacji </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowej prezentowane s&#261; na koniec bie&#380;&#261;cego kwarta&#322;u i na </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">koniec </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">poprzedniego roku obrotowego.</span></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html> 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 RK_2023_III.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, informację dodatkowe, dodatkowe noty i objaśnienia- III kwartał 2023 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-14Sławomir WoźniakPrezes Zarządu  
 2023-11-14Bartosz KlinowskiCzłonek Zarządu  
 2023-11-14Earl GoodCzłonek Zarządu  
 2023-11-14Piotr WalasekCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty