Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG Przyjęcie Strategii rozwoju Grupy SECO/WARWICK do roku 2026

Zarząd Seco/Warwick S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, o przyjęciu w dniu 26.09.2023 r. uchwałą Zarządu Strategii rozwoju Grupy SECO/WARWICK na lata 2023-2026 („Strategia”) po jej uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu oraz zarekomendowaniu do wdrożenia przez Radę Nadzorczą Spółki w tym samym dniu.
Strategia Grupy SECO/WARWICK („Grupa”) opisuje uporządkowany i celowy rozwój Grupy, uwzględniając silnie zmieniające się otoczenie rynkowe, a w szczególności szanse i wyzwania wynikające z otoczenia oraz wewnętrznych zasobów, silnych kompetencji Grupy i jej wiodącej pozycji na globalnych rynkach obróbki cieplnej i metalurgii. W Strategii w następujący sposób określone zostały Misja i Wizja Grupy: - Misja SECO/WARWICK: „Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy pracowników oraz współpracy z partnerami biznesowymi tworzymy innowacyjne produkty, dające naszym klientom niezawodne, bezpieczne i proekologiczne rozwiązania do obróbki cieplnej i metalurgii, zapewniające efektywność ekonomiczną biznesu.” - Wizja SECO/WARWICK: „Chcemy być firmą pierwszego wyboru w dostarczaniu rozwiązań do obróbki cieplnej i metalurgii. Innowacja i niezawodność widoczne są w naszym myśleniu i tworzeniu w każdym miejscu na świecie.” Realizacja Strategii oparta jest o następujące kierunki, odzwierciedlające priorytetowe osie rozwoju: 1. Zwinność biznesowa - umiejętność dostosowania się organizacji do zmieniających się warunków otoczenia w celu realizacji celów biznesowych. 2. Przemysł 4.0 - efektywne wykorzystanie rozwiązań Przemysłu 4.0. do usprawniania procesów oraz rozwoju produktów w Grupie, w tym działania obejmujące m.in. dalsze wdrażanie automatyzacji i robotyzacji, a także rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję 3. Atrakcyjne miejsce pracy - tworzenie przestrzeni opartej na wzajemnym zaufaniu, partnerstwie i odpowiedzialności, wspierającej rozwój zawodowy i osobisty oraz łączącej potrzeby różnych pokoleń, w tym działania nakierowane na m.in. wzrost poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników, wzrost efektywności i utrzymanie obecnego wskaźnika rotacji 4. Doskonałość operacyjna - proces ciągłego samodoskonalenia się organizacji w celu optymalizacji jakości, efektywności i wydajności, w tym m.in. wzrost sprawności realizacji projektów i obniżenie kosztów reklamacji 5. Lokalna autonomia w globalnej architekturze - niezależność operacyjna spółek na lokalnym rynku przy zachowaniu ustalonych standardów Grupy, w tym m.in. wzrost współpracy międzynarodowej w ramach Grupy i wypracowanie konkurencyjnych produktów poprzez wykorzystanie lokalnych przewag i kompetencji spółek w kontekście lokalnych i globalnych wymagań i zmieniającej się sytuacji rynkowej 6. Rozwój biznesu - zwiększanie sprzedaży i marżowości produktów w ramach obecnych segmentów na istniejących i nowych rynkach, w tym działania obejmujące m.in. przygotowanie spółek do samowystarczalnej działalności i elastycznego profilu produkcji do obsługi rynku lokalnego i globalnego, wzrost sprzedaży i marżowości produktów w ramach obecnych segmentów na istniejących i nowych rynkach 7. Nowe możliwości biznesowe - poszukiwanie i/lub kreowanie nowych możliwości biznesowych spoza obecnej działalności Grupy, w tym wzrost relacji sprzedaży z nowych obszarów biznesowych do sprzedaży ogółem Strategia Grupy w ramach poszczególnych kierunków rozwoju określa cele i wskaźniki ich pomiarów, wskazując konkretne projekty strategiczne do realizacji w najbliższych latach. Projekty strategiczne zostały zgrupowane w 5 inicjatyw – dla kluczowych spółek Grupy, kluczowych rynków, technologii lub funkcji w organizacji Grupy. Inicjatywy obejmują następujące główne działania strategiczne: - dalsze budowanie udziałów rynkowych lokalnych spółek na kluczowych rynkach europejskich i pozaeuropejskich (USA, Chiny i Indie) - umacnianie pozycji technologii Grupy (pieców próżniowych, pieców do obróbki aluminium – Aluminum Process i Controlled Atmosphere Brazing, pieców topielnych) na lokalnych i globalnych rynkach - wzmocnienie określonych funkcji i zapewnienie samowystarczalności operacyjnej lokalnych spółek na kluczowych rynkach pozaeuropejskich - wykorzystanie lokalnych przewag kosztowych i kompetencyjnych w celu zapewnienia konkurencyjnej produkcji komponentów i urządzeń dla potrzeb całej Grupy - rozwój nowych technologii i rynków - harmonizację procesów i kultury organizacyjnej Grupy w skali globalnej dla potrzeby realizacji celów biznesowych Zarząd Spółki szacuje, że realizacja zamierzeń strategicznych pozwoli na osiągnięcie następujących celów finansowych w roku 2026: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży ok. 980 mln PLN (CAGR 2022-2026: +12,1%) - skonsolidowana EBITDA* ok. 92 mln PLN (CAGR 2022-2026: +12,7%). * Powyższe cele na rok 2026 zostały określone przy założeniu kursu walutowego na poziomie USDPLN 4,2. Należy mieć na uwadze, że ze względu na międzynarodową działalność w Grupie występuje ryzyko zmienności kursów walutowych oraz stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń, co w zależności od zmian kursów walutowych może skutkować powstaniem istotnych dodatnich/ujemnych różnic kursowych orz strat/zysków z tytułu wyceny lub na zapadłych instrumentach zabezpieczających. Pozycje te widoczne są w rachunku zysków i strat poniżej poziomu EBITDA, jednak ze względu na ich charakter, w przypadku ich istotnych wartości należy analizować je w powiązaniu z wynikiem EBITDA. W 2022 r. saldo różnic kursowych oraz wyniku na instrumentach zapadłych lub na ich wycenie wyniosło -1,8 mln PLN. Zarząd Spółki szacuje łączną wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2023-2026 na około 110 mln PLN, w tym ok. 55% przypada na projekty strategiczne (rozwój nowych technologii i linii produktowych, doposażenie zaplecza produkcyjno-montażowego i wzrost mocy) a 45% na CAPEX odtworzeniowy. Jednocześnie założona relacja skonsolidowanego długu finansowego netto do skonsolidowanej EBITDA w ujęciu rocznym określona została na poziomie maksymalnie 1,5x. Ponadto Spółka informuje, że intencją Zarządu Emitenta jest utrzymanie przez SECO/WARWICK w okresie realizacji Strategii statusu spółki dzielącej się zyskiem z Akcjonariuszami. Rekomendacja co do wypłaty dywidendy będzie ustalana rokrocznie, z uwzględnieniem perspektyw rozwoju i otoczenia Grupy, planów inwestycyjnych i możliwości ich finansowania, a także aktualnego i przewidywanego poziomu zobowiązań i sytuacji finansowej Grupy. Jednocześnie Zarząd informuje, że Grupa jest w trakcie wdrożenia strategii ESG. Przyjęta Strategia będzie podlegać okresowym przeglądom i weryfikacji przez Zarząd Emitenta, szczególnie w dynamicznym otoczeniu makroekonomicznym. Przedstawione w niniejszym raporcie wartości finansowe stanowią cel, jaki stawia Zarząd Spółki w związku z wdrożeniem i realizacją Strategii i nie stanowią prognozy. W przedstawionych założeniach Strategii nie skwantyfikowano niektórych inicjatyw w zakresie potencjalnych nowych linii produktowych, będących na etapie wstępnego rozwoju (przedkomercyjnym).

Inne komunikaty