Trwa ładowanie...
Notowania

SWG Korekta raportu dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 25 maja 2022 roku.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. (Spółka) informuje, że opublikowany raport bieżący nr 10/2022 z dnia 25 maja 2022 roku zawierał błędną informację dotyczącą ilości posiadanych przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny akcji oraz głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 maja 2022 r.
Zapis korygowany: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który dysponował 600.000 głosami, tj. 10,60% głosów na ZWZ oraz 5,83% ogółu głosów. Prawidłowy zapis: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który dysponował 789.279 głosami, tj. 13,95% głosów na ZWZ oraz 7,66% ogółu głosów. Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty