Trwa ładowanie...
Notowania
ATCCARGO: strona spółki
26.05.2022, 17:43

ATA Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2021

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka) informuje, iż po przeanalizowaniu sytuacji i w oparciu o opisane poniżej czynniki, w dniu 26 maja 2022 roku podjął uchwałę, na mocy której wystąpi z rekomendacją do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki o przeznaczenie zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2021 roku w całości, tj. w wysokości 20.591.798,57 zł (dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 57/100) na kapitał rezerwowy Spółki. Zarząd Spółki podjął wskazaną wyżej decyzję po dokonaniu oceny bieżącej sytuacji, w kontekście zdarzeń na rynkach finansowych, w tym rosnącej inflacji, podwyżki stóp procentowych, a co za tym idzie także wzrostu kosztów finansowania. W aktualnych realiach, rosnące rok do roku przychody Spółki skłaniają do kumulowania kapitału i zwiększenia zaangażowania środków własnych Spółki. Zarząd Spółki, udzielając niniejszej rekomendacji, ma również na względzie zapewnienie Spółce perspektyw rozwoju w aktualnych, szczególnych i niepewnych, warunkach rynkowych i ekonomicznych.
Wskazana rekomendacja zostanie przedstawiona do oceny Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A., a także zostanie przedłożona do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podejmie ostateczną decyzję co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące spółkę: · Marcin Karczewski - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty