Trwa ładowanie...
Notowania

HLD Treść uchwały podjętej przez ZWZ Hollywood S.A. po przerwie w dniu 7 lipca 2022 roku

Zarząd spółki Hollywood S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączniku treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) po przerwie.
W związku z podjętą uchwałą nr 26 w dniu 23 czerwca 2022 roku w sprawie przerwy w obradach w dniu 7 lipca 2022 r. o godzinie 10.00 wznowione zostały obrady ZWZ. ZWZ podjęło uchwałę nr 1 w sprawie przerwy w obradach do dnia 22 lipca 2022 r. do godziny 10.00. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Załączniki

Inne komunikaty